..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ข้อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียนทั้งหมดประจำวันที่ 26-09-2022

..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..
ห้อง/ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1 0 0 0 31 32 30
2 0 0 0 23 38 45
3 0 0 0 40 36 44
4 0 0 0 40 39 44
5 0 0 0 39 40 0
6 0 0 0 40 38 39
7 0 0 0 80 39 0
8 0 0 0 40 40 44
9 0 0 0 39 37 43
10 0 0 0 40 38 45
11 0 0 0 41 40 44
12 0 0 0 41 12 8
13 0 0 0 40 - -
14 0 0 0 - - -
15 0 - - - - -
รวม 0 0 0 534 429 386