..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ข้อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียนทั้งหมดประจำวันที่ 09-02-2023

..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..
ห้อง/ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1 36 35 34 0 17 30
2 0 0 40 0 37 43
3 0 37 41 0 0 33
4 40 36 0 0 40 44
5 39 39 0 0 40 39
6 39 39 40 0 32 0
7 0 40 42 0 36 0
8 38 40 0 39 40 35
9 41 0 0 39 35 42
10 0 40 0 35 40 0
11 0 0 0 40 38 0
12 0 39 0 40 10 0
13 0 29 0 38 - -
14 38 0 27 - - -
15 0 - - - - -
รวม 271 374 224 231 365 266