..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ข้อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียนทั้งหมดประจำวันที่ 30-05-2023

..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..
ห้อง/ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1 24 0 34 34 33 34
2 29 27 36 21 19 36
3 28 0 36 39 38 34
4 0 0 36 40 38 0
5 0 37 38 37 37 35
6 40 30 38 39 39 36
7 0 39 0 37 38 37
8 39 35 38 40 35 79
9 37 38 38 37 37 0
10 38 0 40 39 37 0
11 36 0 35 39 37 37
12 39 35 0 40 40 10
13 38 0 29 40 33 -
14 36 37 24 - - -
15 39 0 - - - -
รวม 423 278 422 482 461 338
รวมมาเรียนทั้งสิ้น   2404