..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ข้อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียนทั้งหมดประจำวันที่ 04-12-2023

..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..
ห้อง/ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1 35 36 29 28 0 34
2 24 0 0 0 20 0
3 27 27 0 29 22 0
4 33 30 31 20 25 0
5 38 35 0 12 31 39
6 37 35 18 28 30 1
7 37 38 0 29 0 0
8 13 33 0 0 55 0
9 0 32 0 0 29 0
10 31 33 35 38 13 0
11 35 23 25 31 13 0
12 0 34 15 0 39 0
13 37 36 0 0 34 -
14 37 36 0 - - -
15 0 34 - - - -
รวม 384 462 153 215 311 74
รวมมาเรียนทั้งสิ้น   1599