..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 1
จำนวน 36 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 36 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36073 กชมน อรรคบุตร 1
2 36074 กวิสรา เจิมจำรูญ 2
3 36075 กัญญ์ณัชชา รักษาศักดิ์ 3
4 36076 กัญญารัตน์ บุญเชิด 4
5 36077 กันต์ฤทัย ไกรแย้ม 5
6 36078 กาญจณา อุดมโชควรกุล 6
7 36079 กานต์พิชชา นามวงษา 7
8 36080 จันทมณี กลัยบุตร 8
9 36081 จีรธียา แก้วรักษา 9
10 36082 ชณัสฌา พิมุ 10
11 36083 ชมพูนุช ภาคทรัพย์ศรี 11
12 36084 ชาดีณี ใยรัมย์ 12
13 36085 ณัฐชยา มณีคุ้ม 13
14 36086 ณัฐปภัสร์ พาฬิโพธิ์ 14
15 36087 ณัฐภรณ์ วรรณทอง 15
16 36088 ณิชกมล จันทมงคลเลิศ 16
17 36089 ธนัชญา มุขศรี 17
18 36090 ธัญกร พันธุมจินดา 18
19 36091 ธันฤดี เมฆแสน 19
20 36092 นปภา เศรษฐบดี 20
21 36093 นลพรรณ ลูกคำ 21
22 36094 เนติยา วชิระอัศกร 22
23 36095 ปริยากิติ์ ไทรสาขา 23
24 36096 ปวริศา เครือแก้ว 24
25 36097 พรลภัส ปานบุญ 25
26 36098 พริบดาว ปฐมธรรมการ 26
27 36099 พีรญา สำลี 27
28 36100 เพ็ญพิมล ครุฑใจกล้า 28
29 36101 ภฤศญา ดำเนินโฉม 29
30 36102 ภันทิลา นาวัน 30
31 36103 ภาพิมล วิบูลย์ชาติ 31
32 36104 โยษิตา หงษ์เงิน 32
33 36105 ลลิดา จำนงค์ฤทธิ์ 33
34 36106 วรางค์ศิริ เจริญวนิชชากร 34
35 36107 วรินรำไพ ศรีแก้ว 35
36 36108 สุพิชฌา ก่อเกิด 36

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1