..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 1
จำนวน 30 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 30 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36713 กฤตยา น้อยทอง 1
2 36714 กัญญาภัค แก้วรักษา 2
3 36715 กีรติกันต์ ผาสุขถิน 3
4 36716 จิรภา ห้วยหงษ์ทอง 4
5 36717 จีรนันท์ บุญเขต 5
6 36718 ชญาภา รื่นอารมณ์ 6
7 36719 ญาดา ไวยบุตรี 7
8 36720 ฐิตาภรณ์ เพ็งกลิ่น 8
9 36721 ณิชนันทน์ รัมมะกรี 9
10 36722 ณิชมน ปั้นดี 10
11 36723 ณิชาภา วานิชคาม 11
12 36724 นัทชา เชื้อแก้ว 12
13 36725 เบญญาภา เลขยันต์ 13
14 36726 ประภาโสม อุทยาน 14
15 36727 พิจิตตรา อัศวภูษิตกุล 15
16 36728 พิชญธิดา จันทร์ภักดี 16
17 36729 พิมพิชา ขุนหมื่น 17
18 36730 ภาวินี หาญสนาม 18
19 36731 มนพัสวี ภัคพลโรจนานนท์ 19
20 36732 มินตรา สุบรรณพงษ์ 20
21 36733 รสิตา รัตนพันธ์ 21
22 36734 วนัสนันท์ ภู่เนาว์สิงห์ 22
23 36735 วรหทัย เมฆดี 23
24 36736 วริศรินทร์ เผือดผ่อง 24
25 36737 วิริยาดา ชุติอาภากร 25
26 36738 ศิริญญา ถุงเงิน 26
27 36739 สิริกัญญา ทาศรี 27
28 36740 สุตาภัทร ตลับนาค 28
29 36741 อศิราห์ หอมนาน 29
30 36742 อารดา บรรพโต 30

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1