..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 / 8
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36325 กรญานันท์ บรรจงศิริ 1
2 36326 กัญญาภัค เริงศาสน์ 2
3 36327 กัญญาวีร์ อังคณานุจารี 3
4 36328 กัญญาวีร์ ขันธชัย 4
5 36329 กันต์กมล โภคทรัพย์ 5
6 36330 จิดาภา เฉลยวรรณ 6
7 36331 ฐิดาพร รัตนรักษ์สกุล 7
8 36332 ณฐอร ดวงสุวรรณ์ 8
9 36333 ณัฏฐณิชา สุขสวัสดิ์ 9
10 36334 ณัฏฐา สุมานิต 10
11 36335 ณัฐกฤตา บุญชุบ 11
12 36336 ณัฐภัสสร โตสกุล 12
13 36337 ณิชนันทน์ จันทศร 13
14 36338 ณิชากร ธรรมากูล 14
15 36339 ดวงหฤทัย ธารีจิตร 15
16 36340 ธันยพร รัมมะปราชญ์ 16
17 36341 ธิดารัตน์ เรืองศรี 17
18 36342 นันทภัทร์ เจียวรัมย์ 18
19 36343 นุชนาถ พรหมวิลัย 19
20 36344 บวรลักษณ์ ทองละมุล 20
21 36345 เบญญาภา เหลาค้า 21
22 36346 ปนัสยา อัธยาศัย 22
23 36347 ปภาดา สุขประเสริฐ 23
24 36348 ปภาวรินทร์ ฉ่ำน้อย 24
25 36349 ปุญญิสา ชูรัตน์ 25
26 36350 ปุณยาพร กรุงดอน 26
27 36351 พรนัชชา ไกลกลิ่น 27
28 36352 พิชญ์สิริ ปิติสุทธิ 28
29 36353 พิมพ์ลภัส ลักษณะโยธิน 29
30 36354 พิมพ์ลลิล พุ่มประยูร 30
31 36355 ฟ้านำพร แย้มกลีบบัว 31
32 36356 มณฑาทิพย์ สีเหลือง 32
33 36357 มัญชรี หอมจันทร์ศรี 33
34 36358 รินทร์ลภัส ครองสุวรรณ์ 34
35 36359 ลักษณพร เข็มทอง 35
36 36360 วันใส มาตานนท์ 36
37 36361 วิชญ์ธิดา ศุขะโภชน์ 37
38 36362 ศรสวรรค์ แย้มคงเมือง 38
39 36363 สุรีพร ชื่นธีรภาพ 39
40 36364 อพิชญา ขำผิวพรรณ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1