..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 5
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34235 ธิดารัตน์ ยามี 1
2 34238 นภัสสร อุดมศิลป์ 2
3 34240 นัฐนิชา ศิริเจริญ 3
4 34258 อภัสรา ตระกูลพร 4
5 34262 อัญญาณี โต๊ะริด 5
6 34270 ชนม์นิภา เเสงศิลป์ 6
7 34273 ณัฎฐ์ชนินทร์ คำจริง 7
8 34274 ณัฏฐณิชา อารี 8
9 34280 ธาราทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์ 9
10 34281 ธิญาดา พลารักษ์ 10
11 34284 นิชานันท์ ผ่องไสววงศ์ 11
12 34300 วริศรา มีลาภกิจ 12
13 34320 ต้นข้าว จันทผล 13
14 34347 อชิรญา สดับพจน์ 14
15 34350 กรชนก ทองวัฒนา 15
16 34359 ชนัญชิดา วงษ์พรหม 16
17 34378 พิรญาณ์ จาตุวรรณ 17
18 34383 วชิราภรณ์ ฟักนุ่ม 18
19 34384 วิรัชญา แสงสุข 19
20 34390 ศุภิสรัตน์ ทาษาวิโรจน์ 20
21 34407 ทิพวรรณ์ นาวายนต์ 10
22 34408 ทิพาวรรณ เข็มทอง 21
23 34418 พรพริษฎ์ ตั้นเจริญ 22
24 34422 พิมพกานต์ ครุฑจีน 23
25 34424 แพรพลอย พรหมศิริ 24
26 34430 วรรณนิภา รักษาจิตร 25
27 34438 อัญชิฐา โลหิตไทย 26
28 34453 นภัสนันท์ รุณวงศ์ 27
29 34459 ปุณยาพร รักษ์ธรรม 28
30 34490 ชนิดาภา ผลวิเศษชัยกุล 29
31 34524 อรพิน แก้วศรีพันธ์ 30
32 34546 ดวงแก้ว สองประโคน 31
33 34571 หนึ่งฤทัย จันทร์ศักดิ์ 32
34 34698 วิลาสินี มุ่งตุ้มกลาง 33
35 34745 ณัฏฐนิช ควรคิด 34
36 34763 วิรตา สุขสันติดิลก 35
37 36661 ปฐมพร หินพาย 36
38 36662 วรณัน เสนสุวรรณ 37
39 36665 สิรินทร์ สายจันทร์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1