..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 / 6
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35607 กมลภัทร สิงหพานิช 1
2 35608 คุณัญญา ระยับศรี 2
3 35609 จิดาภา จิตรีเนื่อง 3
4 35610 ชฎาพร เฟื่องอักษร 4
5 35611 ณัชริญา การมนตรี 5
6 35612 ณัฎฐยาภรณ์ ธนันชญานนท์ 6
7 35613 ณัฐฌานันท์ ตะเพียนทอง 7
8 35614 ณัฐฑริกา เชียงธรรม 8
9 35615 ณัฐณิชา งามพิทักษ์กุล 9
10 35616 ดารินทร์ ภาคอินทรีย์ 10
11 35617 ตรีทิพยนิภา ทองอุลาน 11
12 35618 ธนัชพร คงสมพงษ์ 12
13 35619 ธัญวรัตน์ สำราญถิ่น 13
14 35620 ธัญสรณ์ พระลักษณ์ 14
15 35621 ธีรดา ฝ่ายลุย 15
16 35622 นรมน มีศิริ 16
17 35623 นันท์นภัส สุขสมพืข 17
18 35624 นันทวดี รังแก้ว 18
19 35625 เบญจพร ทับทิมไทย 19
20 35626 ปฐมพร จันทาโลก 20
21 35627 ประกายวรรณ วิลารัตน์ 21
22 35628 ปรินีตา ซาฮี 22
23 35629 ปรียา รักษาพล 23
24 35630 ปาลิกา ใจจำนงค์ 24
25 35631 พัชริดา หมื่นจำนงค์ 25
26 35632 พาขวัญ ธัญญอุดร 26
27 35633 พิชชานันท์ ผดุงสันต์ 27
28 35634 พิชญา เฉลิมโชติ 28
29 35635 พิชญากร ช่างไม้ 29
30 35636 พิมพ์ชนก แสงรอด 30
31 35638 รินลณี เกรียงไกรวณิช 32
32 35639 ลักษณา เเป้นชุมเเสง 33
33 35640 วันวิสา ตะเพียนทอง 34
34 35641 วิภารัตน์ ฤกษ์จำนงค์ 35
35 35642 สุกฤตา มากสินธุ์ 36
36 35643 สุจิรา ผ่องจิตร 37
37 35644 สุจิรา ชุ่มทรวง 38
38 35645 สุณิชา พรเลิศสุรนนท์ 39
39 35646 อธิชา แต่งงาม 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1