..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 3
จำนวน 28 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 28 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36136 กชพร พ่วงพันสี 1
2 36138 กาญจน์ธิดา บำรุงศรี 3
3 36139 ชนกานต์ แก้วเล็ก 4
4 36140 ชัญญา กลมสม 5
5 36141 ชาลินี เติมสมเกตุ 6
6 36142 ฌริตา กาญจนารักษ์ 7
7 36143 ณฐวรรณ์ โทนสังข์อินทร์ 8
8 36144 ณัฏฐนันท์ อร่ามเรือง 9
9 36145 ดาริน อามาตสมบัติ 10
10 36146 ธัญธิชาธ์ สุขกระจ่าง 11
11 36147 ธัญสุดา เนตรมณี 12
12 36148 นคนท นาคเจริญ 13
13 36149 นันท์นพิน ขวัญจิตร์ 14
14 36150 บุณณดา วีระสัย 15
15 36151 เบญธพร คุ้มตีทอง 16
16 36152 พรหมพร พรหมภมร 17
17 36153 พัทธ์ธีรา ขันทอง 18
18 36154 พัทธ์ธีรา อัศวราชันย์ 19
19 36155 พิชชากร พันธ์โชติ 20
20 36156 พิชญ์ชิชา แสนยากร 21
21 36157 พิชญา บุญประเสริฐ 22
22 36158 ภัททิยา ทวีศักดิ์บวรกุล 23
23 36159 ภานิชา สุขประเสริฐ 24
24 36160 รณิดา มหิทธิรุกข์ 25
25 36161 ลักษิกา ม้าประเสริฐ 26
26 36162 วรรณวิมล จิตตรากูลสุคนธ์ 27
27 36163 วิชญา สุขสมบุญ 28
28 36164 อรลภัสฐ์ ประเสริฐศรี 29

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1