..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 6
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33623 กัญจนา สังข์ทอง 1
2 33658 สุชานันท์ จันทร์แจ่ม 2
3 33666 กัญญาณัฐ กันสกุล 3
4 33679 ปัญญลักษณ์ เหลืองพยุง 4
5 33700 สุวพิชญาย์ณี บุตรสามบ่อ 5
6 33705 อุทุมมาภรณ์ ข้าวสามรวง 6
7 33723 ธิดารัตน์ อุดมโชควรกุล 7
8 33756 ขวัญเพชร กิจงาม 8
9 33763 ญาณิศา จันทร์วุฒิยี 9
10 33766 ทักษพร ทองดีเลิศ 10
11 33770 นพวรรณ พัฒนจันทร์ 11
12 33771 บวรลักษณ์ ประยูร 12
13 33773 เบญญาภา แสงสว่าง 13
14 33775 ปัทมวรรณ กลั่นน้ำทิพย์ 14
15 33794 อรวรรณ ตามสอน 15
16 33818 ปรวี กลิ่นสุคนธ์ 16
17 33852 ณภัทร รัมมะฉัตร 17
18 33860 ธิดารัตน์ โนนนาแซง 18
19 33867 เบญจมาศ แก้วรุณคำ 19
20 33883 ศิรินภา เพชรพรมมาศ 20
21 33906 ปิยพร จิตเขต 21
22 33942 ชัญญธร ปานแก้ว 22
23 33953 ธันยพร คงสมทอง 23
24 33964 ระพีพรรณ แก้วสกุณี 24
25 33975 อนันตญา บุญประกอบ 25
26 33990 ชัญญานุช เหล่าเขตรกิจ 26
27 34001 พรชนก เรืองฤทธิ์ 27
28 34011 วนิดา เจริญพันธ์ 28
29 34012 วรัญญา สนไชย 29
30 34036 น้ำหนึ่ง มีทอง 30
31 34070 ไอลดา สมร 31
32 36021 ฐิตินาถ ชูแก้ว 32
33 36022 พลอยไพลิน แสงทอง 33
34 36023 มินทร์ทิวา ลาวิชัย 34
35 36024 วิชิตา คำแสน 35
36 36025 ศศิธร บุญศรี 36
37 36026 สุภชัญญา สุขนันท์ 37
38 36027 สุภารัตน์ ฉอ้อนโฉม 38
39 36028 อภิชญา ถวายทาน 39
40 36029 อุบลรัตน์ ประสพเนตร์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1