..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 6
จำนวน 37 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 37 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 32953 โชติมา พงษ์ธะนะ 1
2 32980 สุพิชญา แก้วมาก 2
3 33045 พรดา วงษ์ราช 3
4 33046 พรภวันต์ แก้วกอ 4
5 33048 พิชญาภา ศุภชัยวัฒนา 5
6 33051 ภัทรวรรณ ศรทอง 6
7 33074 ณัฐณิชา วงค์ธิกอง 7
8 33078 ณิชารีย์ อัศวราชันย์ 8
9 33082 นวมล บุญเจียก 9
10 33086 พรพนิต บุญรักษาทรัพย์ 10
11 33087 พัดชา บัวสวัสดิ์ 11
12 33111 ฐิติชญา ถิระโคตร 12
13 33113 ณัฐกานต์ เอี่ยมสังวาลย์ 13
14 33121 นาตาชา พัฒนาวานิชย์ 14
15 33125 พรรณพษา สีนวลผ่อง 15
16 33143 สุพิชฌาย์ สุคันธจันทร์ 16
17 33148 กานติมา วิเศษพานิช 17
18 33149 กุลทรัพย์ บุญศรี 18
19 33160 ธัญวรัตม์ คุ้มผล 19
20 33172 เมธาวดี จตุรแสงไพโรจน์ 20
21 33178 สิมิลัน ชูเรือง 21
22 33179 สิรภัทร สังฆคุณ 22
23 33185 อาทิตยา คงประโยชน์ 23
24 33221 สุธาสินี แก้วเกิด 24
25 33228 กุลนัดดา คำพา 25
26 33283 ธาริตา จันใบ 26
27 33290 พิชญาภัค ศิลาสอาด 27
28 33366 มนธิชา กุมภะสิงห์ 28
29 33395 ณัฐณิชา มะวังนุธูร 29
30 33407 ปฐมาวดี บุตรโสภา 30
31 33409 ปริพัทธ์ สร้อยมณีแสง 31
32 33412 พชรพรรณ ตะเพียนทอง 32
33 33417 วชิรญาณ์ มีทรัพย์ 33
34 33433 ดลยา อุทยานิน 35
35 35401 กัญญาณัฐ จาตุวรรณ 36
36 35403 วชิราภรณ์ ชัยโชติธรนันท์ 38
37 35404 ศศิวิมล ครองยุติ 39

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1