..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 7
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33591 ณภัทร ประดับดี 1
2 33593 ณัฐณิชาช์นันท์ สกุลแพใหญ่ 2
3 33696 สิริกร ผิวนวล 3
4 33712 จิรัชญา มีโพธิ์ 4
5 33714 ชุติกาญจน์ ทรัพย์สุขสำราญ 5
6 33721 ทัตพิชา ยังทวีสุข 6
7 33781 วราภา ทองสำริต 7
8 33790 สุชานุช ทองดี 8
9 33797 อินทุภา ใจแปง 9
10 33804 ชนาภัทร เหล่าทองสาร 10
11 33807 ญาณิชศา จตุรานนท์ 11
12 33828 ภัควรัณย์ อินทสุวรรณ์ 12
13 33836 ศุภิสรา เกษเกษร 13
14 33837 สิริวิมล ร่วมเผ่าไทย 14
15 33884 สิรินันท์ ตรีพัฒน์ 15
16 33900 ธันยพร การีเวท 16
17 33903 นิศารัตน์ คงสมพงษ์ 17
18 33907 ปุณยวีร์ ธาราวุฒิ 18
19 33935 วรัชญาภรณ์ อัทธิ์ไพศาล 19
20 33936 กนกวรรณ นามวัฒน์ 20
21 33945 ณัฐชา รังมณี 21
22 33949 ดากานดา สมบูรณ์ผล 22
23 33950 ธนภร ทองชันลุก 23
24 33952 ธัญลักษณ์ บัลลังสผล 24
25 33971 สุภาวดี กิ่งพยอม 25
26 33986 กุลวดี จินดาเรือง 26
27 34006 พิมลพร สุทธิวัฒนาการ 27
28 34007 เพ็ญพิชญา ยุทธนาพงศ์ 28
29 34009 รัฐนัฐดา ทิพย์สุวรรณ์ 29
30 34028 ชินาธิป เวกวิเชียร 30
31 34037 นิชานาถ มีเวที 31
32 34041 ปภาดา สีสุ่น 32
33 34044 ปารณีย์ ดำริห์พงษ์ 33
34 34059 วิรัญยา เกิดโภคี 34
35 34065 ษิญาภา วิจิตรภัทรกุล 35
36 34124 วรัญญา หลวงเพชร 36
37 36030 พรรณภัทร จันทร์กระจ่าง 37
38 36031 วรกานต์ ทองไพจิตร 38
39 36032 สุธาทิพย์ ควรเรียน 39
40 36033 อารดา บัวบุตร 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1