..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 13
จำนวน 38 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 38 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34226 ชญาดา ศรีสังข์ 1
2 34272 ชาลิสา เพียรกล้า 2
3 34370 นริตา อินทรบาง 3
4 34400 จุฑามณี สุวรรณวิชนี 4
5 34412 นทีทิพย์ อินทร์พร 5
6 34414 ปรียากานต์ เพ็ชร์นิล 6
7 34417 ปิยะธิดา บุญชาลี 7
8 34440 คุณัญญา มณีฉาย 8
9 34443 ณัชชา ประดับดี 9
10 34468 มารีญา มิลเจริญ 10
11 34469 รักษิฏา กรีสุธา 11
12 34477 สุนิตา พาสังข์ 12
13 34479 โสภิดา หึกขุนทด 13
14 34483 อัญชลิกา จันทร์โสภา 14
15 34486 กฤติยา เพ่งสุข 15
16 34495 ณภัทร ศรีเมือง 17
17 34510 รุ่งกมล ต่อวิริยะตระกูล 18
18 34530 กนกพร ฉิมพลีพันธุ์ 19
19 34541 ฐิติวรดา ทรัพย์เอนก 20
20 34570 สิริวิมล ธนูมาศ 21
21 34574 กัญญารัตน์ ราชวัตร 23
22 34575 กัญญารัตน์ ผาสุข 24
23 34588 ทัตชญา แจ่มจันทร์ 25
24 34611 วลีวรรณ ศรีสม 26
25 34616 อภิสรา พัฒนกุล 27
26 34618 อารยา เเซ่ลี้ 28
27 34631 ณัฐพร ภูหงษ์ 29
28 34632 ณัฐสุดา กรีรัตนา 30
29 34633 ณิชารีย์ ฤกษ์นิธี 31
30 34639 เบญญาภา อัศวรังษี 32
31 34651 ภัทรวรินทร์ อริยพฤกษ์ 33
32 34654 วรัทยา บังเกิดผล 34
33 34662 อินทุอร อบรมย์ 35
34 34678 นภสร บัวประดิษฐ์ 36
35 34683 ปนัสยา ประยูร 37
36 34831 กรกนก ศรีบรรจง 38
37 36708 ปรัชยาภรณ์ วงพิมล 39
38 36709 วรณัน ภูชมศรี 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1