..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 13
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33576 กชกร สว่างเนตร 1
2 33628 ชลดา สุขสมพืช 2
3 33664 อาทิตพร สิรินต๊ะ 3
4 33691 วริศรา แสงประไพ 4
5 33692 วริสรา สุขประเสริฐ 5
6 33699 สุพัชพิชชา ป้องชายชม 6
7 33706 กชพร เอี่ยมถิน 7
8 33710 เกณิกา เกิดมุด 8
9 33718 ณัฐณิชา ทุภะบุตร 9
10 33728 ปวันพัสตร์ สุจริตกุล 10
11 33735 พิมพ์ภัทรา เปี่ยมแก้ว 11
12 33737 พิมพ์ลภัส เดชขจรเกียรติ 12
13 33740 ภัทรวี พันธเวช 13
14 33751 อทิวราห์ จันทร 14
15 33761 ชลมารค โพธิ์เกตุ 15
16 33769 ธรรมนิสา วงษ์สงฆ์ 16
17 33799 กนกลักษณ์ ชินะกุล 17
18 33820 พรรษญาดา มีวรรณภาค 18
19 33873 พรสรวง ปิ่นทอง 19
20 33877 มนัญชยา ชารี 20
21 33882 วริศรา รุจิชีพ 21
22 33886 อภัสนันทน์ วงษ์สามารถ 22
23 33901 นาตาชา ขันอิน 23
24 33905 ปภัสนันท์ ศุขธณี 24
25 33915 ภิยดา แสนบุดดา 25
26 33921 รุ้งนภา นิลนาม 26
27 33931 อภิชญา เลิศวิลัย 27
28 33966 ศุภารัตน์ ทับเอี่ยม 28
29 33998 ดาราวลี มั่นหมาย 29
30 34040 ปณิตา บุญสถิตย์ 30
31 34056 วรนุช อรุณบุญลือ 31
32 34069 อรินลดา พลีขันธ์ 32
33 34086 ธนัญญา สุผามาลา 33
34 34098 สาริศา อ้นบางเขน 34
35 36061 เกวลิน ประเสริฐหล้า 36
36 36062 ปริยาภัทร สาลี 37
37 36063 พรรวรินทร์ หิมพานต์ 38
38 36064 อัญญาลี่ กุพตะ 39
39 36065 ไอรฎา สุพัฒนจิราวัชร 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1