..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 8
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35111 กนกวรรณ นาอุดม 1
2 35112 กรรณิการ์ ศรียากูล 2
3 35113 กฤษณา สุระวัง 3
4 35114 กัญญาณัฐ ทางกลาง 4
5 35115 กัญญาพัชร ทองเปลี่ยน 5
6 35116 กัลยกร รุ่งสว่าง 6
7 35117 กัลยรัตน์ จักร์แก้ว 7
8 35118 กุลธิดา ฉิมพาลี 8
9 35119 จิตตานันท์ สอนตะคุ 9
10 35120 จิรภัทร แก้วประเสิรฐ 10
11 35121 เจริญคูณ นำเจริญสุข 11
12 35122 ชนิภรณ์ หาเม็ดดี 12
13 35123 ชัญญานุช คงศรี 13
14 35124 ฐิตาภา ประเสริฐศรี 14
15 35125 ณชนก คงเรียน 15
16 35126 ณัฏฐณิชา จรัสศรี 16
17 35127 ณัฐธิกา หามนตรี 17
18 35128 ธัญญลักษณ์ กุฎศรี 18
19 35129 ธันยพร เสริฐเมืองปัก 19
20 35130 ธิติธารา พยัฆโส 20
21 35131 นิสาชล บุตรยี่ 21
22 35132 ประภาสิริ พุ่มจันทร์ 22
23 35133 ปารมิตา สว่างเนตร 23
24 35134 พชรพรรณ นิลพฤกษ์ 24
25 35135 พรแพรวา สังฆะมณี 25
26 35136 พรรณิตา หมุดเพ็ชร์ 26
27 35137 พิชชาพร ไกรเหมาะ 27
28 35138 ภัทรวดี บุญเงิน 28
29 35140 ศศิประภา รื่นยุทธ 30
30 35141 ศิริขวัญ ทองสวัสดิ์ 31
31 35142 ศิริรัตน์ แขกศิริ 32
32 35143 สิริพรรณ ยาวิราช 33
33 35144 สิริยากรณ์ สายสิทธิ์ 34
34 35145 สุชานุช แสงศิริ 35
35 35146 สุธาสินี มาลากรรณ์ 36
36 35147 สุภัทตรา ศุภกรรม 37
37 35148 อัจฉริยา ไวยษาวงค์ 38
38 35149 อิศริญากรณ์ ธาราหาญ 39
39 35150 ไอยลดา แจ่มนิล 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1