..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 8
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35686 กชพรรณ อนุพัฒน์ 1
2 35687 กนกรัตน์ วิงประโคน 2
3 35688 กรชนก สมงาม 3
4 35689 กานต์พิชชา มาตทอง 4
5 35690 ครีมาพักตร์ ศิริกุล 5
6 35691 จินต์จุฑา บุญประกอบ 6
7 35693 ชลรดา สุขสาลี 8
8 35694 ณัฐนิชา พลีขันธ์ 9
9 35695 ทักษพร บุญบำรุง 10
10 35696 ทักษอร กำเนินดวง 11
11 35697 ทิพวรรณ นิวรณ์การณ์ 12
12 35698 ธนวรรณ สุขสมบูรณ์ 13
13 35699 ธัญพิชชา มะยมหวาน 14
14 35700 ธัญยธรณ์ สกุลปรียวัฒน์ 15
15 35701 ธาราทิพย์ ศรีสะอาด 16
16 35702 น้ำค้าง ทอนสนิท 17
17 35703 นิภาพร ตั้งใจ 18
18 35704 ปัณฑารีย์ ขนอนเวช 19
19 35705 ปาณิสรา ขนอนคราม 20
20 35706 ปาริชาติ มีแสง 21
21 35707 ผาณิต วังใน 22
22 35708 พรทิพย์ แสนวงค์ 23
23 35709 พลอยไอริณ ทองแดง 24
24 35710 พิชญ์สุกานต์ ร่วมเผ่าไทย 25
25 35711 พิมพ์ลภัส สมบุญจันทร์ 26
26 35712 พีชญาดา ภาสวัสดิ์ 27
27 35713 ภัทรภร เรือศรีจันทร์ 28
28 35714 ภาวิณีย์ ตรีธนาธัญวัฒน์ 29
29 35715 รุจิรา หมั่นอภัย 30
30 35716 วราภรณ์ มีรี 31
31 35717 วันใหม่ กลับจิตร 32
32 35718 วิลัยวรรณ เพิ่มฤทธิ์ 33
33 35719 ศิรภัสสร จันทร์แก้ว 34
34 35720 สิรินดา เอี่ยมท้วม 35
35 35721 สุพรรษา นางาม 36
36 35722 สุภาภรณ์ แสงแจ่ม 37
37 35723 อนันทิตา เทพเสาร์ 38
38 35724 อรพิมล เกษรโอสถ 39
39 35725 ไอลดา สุขขี 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1