..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 6
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35031 กฤติกุล กระแสสัตย์ 1
2 35032 กัญญาณัฐ แสงน้ำรักษ์ 2
3 35033 กัญญาพัชร พันธ์พฤกษ์ 3
4 35034 กัญญาวีย์ บุญมี 4
5 35035 กานต์พิชชา พีระภาค 5
6 35036 กิตติญา หงษ์สง่า 6
7 35037 ชนัญชิดา อินคำน้อย 7
8 35038 ชนันธิดา อินโตนด 8
9 35039 ญาณิศา พูลธนะ 9
10 35041 ฐิตาภา จงห่อกลาง 11
11 35042 ณัชชา จึงเบ็ญจาภัฒน์ 12
12 35043 ณัฐชนันท์ ลำถึง 13
13 35044 ณัฐชา กลิ่นบุญมา 14
14 35045 ธนัญชนก จินดารัตน์ 15
15 35046 ธัญชนก คำให้สุข 16
16 35047 ธัญรดา ธัญญวิกัย 17
17 35048 นภัสวรรณ บุญปลอด 18
18 35049 นริสรา คุ้มวงศ์ 19
19 35050 นวรัตน์ ถิรเลิศวรโยธิน 20
20 35051 ปัณณพร พูลสวัสดิ์ 21
21 35052 ปัทมาพร สิงห์เปรม 22
22 35053 พัชรี ศิลาทิพย์ 23
23 35054 เพชรชมพู สุคนธสังข์ 24
24 35055 ภัทรธิดา ก้อนนาค 25
25 35056 ภัทร์พิชชา ธาราภูมิ 26
26 35057 ยุคลธร วิเศษการ 27
27 35058 รมิตา สุพลกล้าสูงเนิน 28
28 35059 วรัญญา สุดเสือ 29
29 35060 วรัทยา ฤทธิ์ทอง 30
30 35061 วรินทร์ณดา รุจิหาญ 31
31 35062 ศิรัชชา เกิดศิริ 32
32 35063 ศิริกานดา ศรีโสภา 33
33 35064 ศุจิรา พัดวิลัย 34
34 35065 สรารัตน์ สังข์แก้ว 35
35 35066 สุชานันท์ หาวิถี 36
36 35067 สุธีมนต์ นาหัวดง 37
37 35068 สุพัชชา มหาโพธิ์ 38
38 35069 สุริวิภา สามขำนิล 39
39 35070 อัญชิษฐา ใสสด 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1