..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 11
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33091 ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ 1
2 33096 วาฏิกัณฑ์ การสมวาส 2
3 33116 ธัญญรัตน์ พงษ์สิทธิ์ธาดา 3
4 33117 ธัญวรัตน์ คงคาอำนวยสุข 4
5 33122 เบญญทิพย์ สุวรรณวงษ์ 5
6 33154 ตรีสุนันท์ สัมมาชีพ 6
7 33170 ภัทรานุสรณ์ จันทร์อินทร์ 7
8 33212 ภัทชาพร จิตต์ภักดี 8
9 33215 รัชนีพร ทองโสภณ 9
10 33219 วัชรนารี รื่นภาคบุตร 10
11 33237 นนทชา อ่วมอิ่มพืช 11
12 33245 ปุญญิศา ทองบู่ 12
13 33246 พนิตพร บุญประสงค์ 13
14 33247 พลอย กลับเป็นสุข 14
15 33252 ภัทรธิดา ญาณจรูญ 15
16 33254 มณฑกานต์ สมาธิ 16
17 33261 วริศรา กลิ่นบุญมา 17
18 33263 ศุภากร เจริญศิริ 18
19 33265 สุทัตตา กาญจนลักษณ์ 19
20 33278 ณิชากร ศรีภมร 20
21 33287 ปัทมา วงษ์กฤษณ์ 21
22 33296 ศศิธร ศรีสังข์ 22
23 33305 อาภัสรา งามกิจการ 23
24 33327 นุรอัยนี มณีวงศ์ 24
25 33345 อุลัยลักษณ์ เรณุมาร 25
26 33352 ณัฎฐณิชา สังข์ศิริ 26
27 33358 นริศรา วิมลไม 27
28 33360 ปริชญา เหรียญขำ 28
29 33368 ยุพารัตน์ ศรศิลป์ 29
30 33369 รินรณี พวงจันทร์ 30
31 33372 วริศรา ดุเหว่าดำ 31
32 33380 สุนิสา บัณฑิโต 32
33 33382 อภิญญา มีชูเวช 33
34 33402 ธนพร ยังรอด 34
35 33488 อรอุษา รื่นชล 35
36 35408 พิมานรัตน์ หวานเหย 36
37 35421 เขมณัฏฐ์ วงษ์เอี่ยม 37
38 35422 จิตลดา บุญเกตุ 38
39 35423 นารดา ไกรชิงฤทธิ์ 39
40 35424 วรวรรณ สุภิสิงห์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1