..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 11
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33667 กิตติวรา ชัยเดช 1
2 33671 ฐิติรัตน์ ผรณสุวรรณ 2
3 33684 ฟาติมะ เอี่ยมมีชัย 3
4 33687 รัชดาภรณ์ บุญครอบ 4
5 33688 ริษา ธรรมพร 5
6 33690 ลักษิกา ศุภกรรม 6
7 33693 วิภาพร ศิริคุณานนท์ 7
8 33697 สุชัญญา ศรีสุวรรณ์ 8
9 33701 อธิชา ธรรมวัตร 9
10 33702 อรจิรา จรจำรัส 10
11 33704 อิสราภรณ์ สายเสมาภควัฒน์ 11
12 33709 กุลธิดา ศิริฉาย 12
13 33713 ชัชฎาภรณ์ จันทร์เพ็ญ 13
14 33715 ฐิติรัตน์ อัตตะสาระ 14
15 33719 ณัฐธวดี โตสูง 15
16 33725 ปฐมาภรณ์ อยู่ไกล 16
17 33798 กจารินทร์ วรขม 17
18 33805 ชาคริยา คำกิ่ง 18
19 33806 ชุติกาญจน์ เทพิน 19
20 33808 ฐิติกานต์ พฤฒากรณ์ 20
21 33815 นฤพร วัดแก้ว 21
22 33850 ญาณิศา หาวงษ์ 22
23 33898 ณัฐนันท์ พิมพ์พันธุ์ 23
24 33941 ชรินรัตน์ ภูมิโคกรักษ์ 24
25 33980 เอมอร สัทธศรี 25
26 33991 ฐิติมา วงษ์พระจันทร์ 26
27 33993 ณัชชา ผูกพันธ์ 27
28 34014 สายธาร ผุดผ่อง 28
29 34023 อัญชสา ไวยบท 29
30 34057 วรัชยา สุขศิริ 30
31 34066 สโรชินี ตุ๊กตาทอง 31
32 34104 จิรัชญา เรืองประทีป 33
33 34107 ญาณิศา วิเศษสุข 34
34 34108 ญาณิสา ปิยะสิงห์ 35
35 36051 กิตติภรณ์ สมชาติ 36
36 36052 ณิชกานต์ ศุภนัตร 37
37 36053 ปุณยาพร ไกรวรรณ 38
38 36054 พรพิมล คิดพินิจ 39
39 36055 พัสราพร ทัดเทียม 40
40 36056 พิมพากานต์ ผ่องผิว 41

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1