..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 14
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 37203 กวินตรา แย้มเจริญ 1
2 37204 กวินทรา บินอารี 2
3 37205 กัญจนพร บุญรีรัญ 3
4 37206 กุลปรีดา เพียรธัญกรณ์ 4
5 37207 จิตประภัสสร นาคบัว 5
6 37208 ชญานิน เนคมานุรักษ์ 6
7 37209 ชญานิศ พรมมิตธิกุล 7
8 37210 ชญานุข แสงพรหมวิหาร 8
9 37211 ชนัญชิดา ดุลยาภรณ์ 9
10 37212 ชนิกานต์ จันโสดา 10
11 37213 ชนิศา กลิ่นเนียม 11
12 37214 ชลธิชา ศรีนาคล้วน 12
13 37215 ญาณกร ยอดนิล 13
14 37216 ญานิศา คำบุญ 14
15 37217 ณัฐชากรณ์ นวนจันทร์ 15
16 37218 ทิพย์รดา สุขสนิท 16
17 37219 ธีรกานต์ ศรีสุวรรณ์ 17
18 37220 นิชนันท์ ภูมีนา 18
19 37221 ปรัชญาพรณ์ อิ่นแก้ว 19
20 37222 ปริยาภัทร สุมาลี 20
21 37223 ปัญญารัตน์ ภู่เงิน 21
22 37224 ปาจรีย์ ขุนปักษี 22
23 37225 พลอยไพลิน ภาชนะ 23
24 37226 พลอยศิกานต์ จันภิลม 24
25 37227 พิชญธิดา บริพันธ์ 25
26 37228 ฟ้าใส เสนาพันธ์ 26
27 37229 เฟื่องฟ้า ตันชัยมงคล 27
28 37230 ภัสวัลย์ กองวุฒิ 28
29 37231 มณฑิกา ชูสังข์ 29
30 37232 มนพร สุขประเสริฐ 30
31 37233 เมขลา หิรัญอาจ 31
32 37234 รินรดี ยอดฤทธิ์ 32
33 37235 เรณุกา ขจรกสิรัตน์ 33
34 37236 วชิราภรณ์ แก้วเลี้ยง 34
35 37237 วิภาดา เฟื่องอาวรณ์ 35
36 37238 วีรยา ไกรทัต 36
37 37239 สุชานารี ไตรสะดับ 37
38 37240 สุรดา เรือนแพ 38
39 37241 อทิตา แซ่โค้ว 39
40 37242 อภิญญา สุขสมจิต 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1