..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 12
จำนวน 10 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 10 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33209 พรไพลิน ประทุมไทย 1
2 33210 พริมา ฉิมสกุล 2
3 33220 ศิริรดา ประสงค์เงิน 3
4 33438 ปราณปรียา นุชบ้านป่า 4
5 33443 มนัสนันท์ วรรณวิมลสุข 5
6 33449 สมิตา ทรงปาญาติ 7
7 33450 สิริญาดา ศิริพฤกษ์ 8
8 33451 สุภาวดี ทองนพ 9
9 33454 อัชฌาพร คำหลอด 10
10 33469 ปณิตา ดวงแก้ว 11

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1