..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 14
จำนวน 26 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 26 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35336 กัญญาณัฐ เหรียญประทุม 1
2 35337 คณภร ดีอารมย์ 2
3 35338 ชวินนุช ยุกติรัตน์ 3
4 35339 ชัญญาทิพพ์ เร่งการไถ 4
5 35340 ฐิติทนันท์ ฉิมเพ็ชร 5
6 35341 ณัชชา พิลาผิว 6
7 35342 ณัฎฐ์ฏาพร ภักดิ์ภูมินทร์ 7
8 35343 ณิชมน พลเยี่ยม 8
9 35344 ธัญชนก สุขกระจ่าง 9
10 35346 ธิดาพร อมรสถิตย์ 11
11 35347 นภพร มีแต้ม 12
12 35348 นันท์นลิน นิ่มนวล 13
13 35349 บุญยรัศมิ์ เพ็ชร์คุ้ม 14
14 35350 ปิยฉัตร พินัยเสนาะ 15
15 35351 พริมรตา บุญอำนวย 16
16 35352 พัทธ์รดา สุนทรารักษ์ 17
17 35353 พัสตราภรณ์ หลาวเพ็ชร 18
18 35355 เลิศลักษณ์ หลิ่มสุวรรณ 20
19 35356 วรัชญา สุรขจร 21
20 35357 ศิโรรัตน์ เกตุอร่าม 22
21 35358 ศุจินธรา สวัสดี 23
22 35359 ศุภิสรา เชยกลิ่นเทศ 24
23 35360 สุชาวดี ศรีอ่อน 25
24 35361 อภิชญา ปัณชา 26
25 35362 อรกัญญา ฐินถาวร 27
26 35363 อาทิมา โคตรประทุม 28

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1