..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 2
จำนวน 28 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 28 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35467 กัญญาวีร์ ไกรสกุลศักดิ์ 1
2 35468 กิตติมาพร คำดี 2
3 35469 จิรัชชญาณ์ ธนะจันทร์ 3
4 35470 ชญาดา ศรพรหมมาศ 4
5 35471 ชนกนันท์ ทรัพย์หิรัญ 5
6 35472 ณฐมน แผ่นภูธร 6
7 35473 ธัญยชนก เกรซ แสงสุธรรม 7
8 35474 ธันย์ธมนต์ อวนกลิ่น 8
9 35475 ธิญาภรณ์ เอี่ยมสมบูรณ์ 9
10 35476 ธิดาณัฏฐ์ ธรรมบวร 10
11 35477 ธิรดา น้อยโสภากุล 11
12 35478 นภัสสร ภู่รัตน์ 12
13 35479 เนตรนภา เส้นขาว 13
14 35480 ปรินทร ทศพงศ์ 14
15 35481 ปาณิสรา สุมังคละกุล 15
16 35482 เปรมยุดา ดวงพัตรา 16
17 35483 พลอยชนก เทิดไตรรงค์ 17
18 35484 พัชรนันท์ รวยรื่น 18
19 35486 พิชชาภา สังขรัตน์ 20
20 35487 พิชชาอร สัญจรโคกสูง 21
21 35488 รินทร์ลดา โชติช่วง 22
22 35489 วชัญญา จันทร์หาญ 23
23 35490 วรชยา หลวงเพชร 24
24 35491 วรรณกานต์ คงเอียด 25
25 35493 สุภัสสรา มั่นป้อม 27
26 35494 อธิรตา อินทรีย์ 28
27 35495 อนัญญา อัศวภูษิตกุล 29
28 35496 อังสุมารินทร์ อุบะพรรณ 30

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1