..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 2
จำนวน 38 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 38 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34873 กชพร สุภาพร 1
2 34874 กานต์ธิดา น้ำเพชร 2
3 34875 กานต์รวี พิริยะฐิติพร 3
4 34876 จังคนิภา ทองปลั่ง 4
5 34877 จันทร์พักตร์ ศรีแป้น 5
6 34878 จิดาภา ใจจำนงค์ 6
7 34879 จิตภินันท์ จิตรสุระผล 7
8 34880 จีรณา อินทร์อำไพ 8
9 34881 จุฑามาศ นาคชุมพล 9
10 34882 จุฑาริน ธรรมดี 10
11 34883 ชมพูนุช สุนทรวิบูลย์ 11
12 34884 ณัฏฐา ใจผ่อง 12
13 34885 ณัฐณิชา นิ่มพระยา 13
14 34886 ณัฐพร อัมพรพฤติ 14
15 34887 ธนิฏฐา ลิ้มพินิจกุล 15
16 34888 นภสิริ เทียนชัย 16
17 34889 นันทิชา อัศวสงคราม 17
18 34890 ปนัดดา ใจกว้าง 18
19 34891 ปรียานุช โกศินานนท์ 19
20 34892 ปาณิสรา เสลา 20
21 34893 พิชญาภา เจริญพานิช 21
22 34894 พิมพ์ภัทธา นามประดิษฐ์ 22
23 34895 พุทธมณี พุทธรักษา 23
24 34896 เพ็ญพิชชา เวียงไชย 24
25 34897 แพรวา ผ่องจิตร 25
26 34898 ภัทรนันท์ พลพุทธา 26
27 34899 ภัทรวรรณ สนธิพันธ์ 27
28 34900 มัญชุสา จรัสศรี 28
29 34901 โยษิตา ขันทับทิม 29
30 34902 รสริน มณีฉาย 30
31 34903 วรภัคชญา ลือยาม 31
32 34904 วรวีย์ ตั้งรัตนเมธานนท์ 32
33 34905 วรัชญา โห้สมบูรณ์ 33
34 34907 วิลาสินี ผลราวงษ์ 35
35 34908 ศรุตา พุ่มกันเกลา 36
36 34909 ศิรภัสสร แย้มกลีบบัว 37
37 34910 อริศรา ขันธศักดิ์ 38
38 34911 อริสรา เกตุภู่ 39

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1