..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 1
จำนวน 34 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 34 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34837 กรวรรณ เรืองแสงมุก 1
2 34838 กรวรินท์ ศรีสังข์ 2
3 34839 กวิสรา อิ่มอ่อง 3
4 34840 กัญญาภัค จันทราช 4
5 34841 กัลยรักษ์ บุญเลี้ยง 5
6 34842 จิณัฐตา พรหมพิริยะมา 6
7 34843 ชรินรัตน์ บุญหวัง 7
8 34845 โชติกา อากาศโสภา 9
9 34846 ณัชชา ใจยาว 10
10 34847 ณัฎฐากร ทองโชติ 11
11 34848 ณัฏฐ์ฎาพร อาศัยสุข 12
12 34849 ณิชาภัทร สัญญานุวัฒน์ 13
13 34850 ดลหทัย กสิกุล 14
14 34852 ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง 16
15 34853 ธรรมรัตน์ แก่นเสน 17
16 34854 น้ำทิพย์ งามสมฤกษ์ 18
17 34855 บุญญาภา ทับทิม 19
18 34856 ปทิดา กังวานธนโชติ 20
19 34857 ปุณณภา ทิมณีวรรณ์ 21
20 34858 พรรณปพร กระแสร์ทิพย์ 22
21 34860 เพ็ญพิชชา วีระสัย 24
22 34861 ภทรอร สมบัติ 25
23 34862 ภิญญาพัชญ์ ไกรษรศิริ 26
24 34863 ภิมพ์พิชฌา หล่อเจริญผล 27
25 34864 มธุริน ขุมทรัพย์ 28
26 34865 ลักษิกา จันทร์กลิ่นหอม 29
27 34866 วรัทยา เผือดผ่อง 30
28 34867 สุทธิกมล สัตย์ธรรม 31
29 34868 สุริวิภา กรจินดา 32
30 34869 อธิชา โตพิทักษ์ 33
31 34870 อภิชา นวลอุทัย 34
32 34871 อรจิรา สุขสมบูรณ์ 35
33 34872 ฮุซนี มินมะหะมุด 36
34 34906 วรัญญา นาคกระสัน 36

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1