..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 1
จำนวน 36 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 36 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35431 กชพรรณ ไวกยี 1
2 35432 กฤตากานต์ ดีลาภ 2
3 35433 กัญญ์ณัชชา จงอนันต์ตระกูล 3
4 35434 กัญญาณัฐ ไวยอนันต์ 4
5 35436 จิรัญณกาล ถึงสุข 5
6 35437 ชนิษฎา รักษาศักดิ์ 6
7 35438 ญาดา ศรีจันทร์อ่อน 7
8 35439 ณัฐนันท์ ทองแกมใบ 8
9 35440 ณิชนันทน์ ชมภูภาร 9
10 35441 ธมนวรรณ บุญนาค 10
11 35442 ธัญจิรา คล้ายปุ้ย 11
12 35443 ธัณชภรณ์ มะลิซ้อน 12
13 35444 ธีธัช บุรษชาติ 13
14 35445 ธีรกานต์ มีเงิน 14
15 35446 นงนภัส ประทีปแก้ว 15
16 35447 นันท์นภัส สุภีแดน 16
17 35448 นันท์นภัส ศรีชมภู 17
18 35449 บัวบูชา นาคะตะ 18
19 35450 บุณรดา มีทรัพย์ 19
20 35451 ปัณณิกา อ่วมพันธ์ 20
21 35452 พิชญาภา อิศรางกูร 21
22 35453 พิชามญชุ์ เศษโพธิ์ 22
23 35454 ภัทรภร ฤทธิ์กล้า 23
24 35455 ภัทรานิษฐ์ โสมติด 24
25 35456 ภูริชญา วงษ์มณฑา 25
26 35457 มุกรวี ชูขันธ์ 26
27 35458 วรรณศิริ จารี 27
28 35459 วริศรา แช่มวงศ์ 28
29 35460 วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา 29
30 35461 ศิริวรรณ จารี 30
31 35462 ศุภกานต์ ทองเดชะ 31
32 35463 สุกานดา นิยมพงษ์ 32
33 35464 สุรีย์รัตน์ นิยมพงษ์ 33
34 35465 อรณิชา สีพาฮาด 34
35 35466 อรภิรญา สุระเสน 35
36 36066 ณปภัช ภานุโรจกุลเดชา 36

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1