..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 7
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 32959 นภสร แสงศรี 1
2 33112 ณัฏฐณิชา จันทะแจ่ม 2
3 33120 นภาวรรณ ศรีสอาด 3
4 33158 ธมน ศรีทูมขันธ์ 4
5 33187 กัญญ์วรา พัวพันธุ์ 5
6 33197 ฐิติมาภรณ์ พระครูถิ่น 6
7 33204 นภสร ช่วยเพ็ง 7
8 33208 พชรกนก พินัยเสนาะ 8
9 33214 ยูกิ มัทซึทาเกะ 9
10 33217 ลภัสรดา กรีรัตนา 10
11 33239 นิฌา กลั่นใสสุข 11
12 33253 พชิรา ไวยมะยุรา 12
13 33258 ลดา ใจเสงี่ยม 13
14 33259 วรารัตน์ ขุนหิรัญญ์ 14
15 33270 กัณญาณัฐ เชยหอม 15
16 33271 กานต์พิชชา ไพโรจน์ 16
17 33276 ณัฐพร ทานจิตต์ 17
18 33282 ธรรชนก ขจรจิตต์ 18
19 33286 เบญญทิพย์ สมนึก 19
20 33300 สมิสตานันท์ เจริญยิ่ง 20
21 33313 ชัญลดา คำพระ 21
22 33334 ภาพิมล คล้ายจินดา 22
23 33337 เมธาวี ไตรสูงเนิน 23
24 33340 สิรินยา อบรมชอบ 24
25 33341 สุภัคสิณี ธรรมสินธุ์ 25
26 33363 พัชราภา เผือกทอง 26
27 33367 มุทิตา นูนศิริ 27
28 33371 วรรณวิภา ลาวงศ์ 28
29 33374 ศศิกาญจ์ ไวยเจริญ 29
30 33376 สรญา อาภาผล 30
31 33379 สุดารัตน์ ผึ้งทอง 31
32 33400 ทิพย์ธารทอง เที่ยงตรง 32
33 33486 พรชนก ไวยไมตรี 33
34 35406 ณัฐพร ดวงดี 35
35 35407 ณิชชิศา สนานพร 36
36 35409 มนต์ชนก แดงอร่าม 37
37 35410 รัตนากร วิชญะธนเศรษฐ์ 38
38 35411 สุพรรษา เรืองสุข 39
39 35412 อลิชา วงษ์สวรรค์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1