..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 2
จำนวน 37 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 37 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 32952 ชัชนิกา สุขเกษม 1
2 32964 ปริวรัดดา อินทร์ศรี 2
3 32981 สุภัสสรา นาควรรณกิจ 3
4 32986 กมลชนก เสาวคนธ์ 4
5 32998 ธิดารัตน์ ทองขาว 7
6 33000 นภสร แก้วคูณ 8
7 33006 ปุณยวีร์ แสงนพคุณ 9
8 33011 พิชามญชุ์ ทรัพย์สมบัติ 10
9 33012 พิมญาดา น้อมกลาง 11
10 33024 อริยา ทวีกุล 12
11 33026 กชพรรณพร ฉายชูวงษ์ 13
12 33027 กานต์ฐนิตย์ นัทธี 14
13 33032 ชนาภัทร เกิดเพิ่มพูล 15
14 33037 ธนัญชนก วงศ์สุภาพ 16
15 33039 ธัญทิพ มากบดี 17
16 33050 ภัทรนันท์ ศิริเสรีวรรณ 18
17 33055 ลานนา มะลิซ้อน 19
18 33062 อณัฐฌา พิบูลสมบูรณ์สุข 20
19 33067 กุลิสรา นันตะปิน 21
20 33070 ชนากานต์ ญาณวัตร์ 22
21 33079 ดรัลพร พุดตาล 23
22 33081 ธนารัตน์ สุทธนุกูล 24
23 33089 แพรนวล สินอุดม 25
24 33126 พรรณวษา อินใจ 26
25 33129 ภัทรสุดา นิรพาธ 27
26 33138 ศิริลักษณ์ สุวรส 28
27 33171 มัญชุพร เปลี่ยนน้อย 30
28 33174 ลภัสรดา บัวยันต์ 31
29 33353 ณัฐกฤตา พรหมมานนท์ชัย 32
30 33357 นมิดา เกิดผลหลาก 33
31 33429 ชนกนันท์ ปานสมพงษ์ 34
32 33439 พิชญ์สิณี ตรีลาภี 35
33 33444 มุทิตา มณีนิล 36
34 33452 สุวภัทร เรียนหัตถกรรม 37
35 33465 ณัฐชยา กองนิมิตร์ 38
36 33473 แพรกัลญา บุญเถื่อน 39
37 33482 สิริยากร พิทักษ์กำพล 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1