..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 1
จำนวน 33 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 33 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33541 กานต์รวี อนันต์ธนถาวร 1
2 33542 เกจิ อุบลวรรณ์ 2
3 33544 คุ้มขวัญ เดชไพบูลย์มงคล 3
4 33546 จิรธิดา กระแสสัตย์ 4
5 33552 ธนัญญา สัมมาพรต 5
6 33554 นันท์นภัส ชินวัฒน์ 6
7 33556 นัยน์ปพร เผือกคล้าย 7
8 33557 นิศารัตน์ ภู่ประเสริฐ 8
9 33559 บุณณดา ธัญญวิกัย 9
10 33560 พชิรชา อรรถานิธี 10
11 33562 พรรษมน ศรีสมบัติ 11
12 33564 พิมพิกาณ์ เดือนแจ่ม 12
13 33567 ภิญญาพัชญ์ มูลชาติ 13
14 33572 สุณัฏฐา บวรไชยโรจน์ 14
15 33583 จิณณพัต โหมดสุวรรณ 15
16 33588 ชลิตา แก้วกัลยา 16
17 33592 ณัฐกาญจน์ บุญงาม 17
18 33609 มณฑาทิพย์ สุดกล้า 18
19 33611 วิรัญชณา น้ำใส 19
20 33620 อินทิรา ภาพยนต์ 20
21 33645 ปิยาพัชร รอดสะเอี่ยม 21
22 33652 วนาธร จุนเจริญวงศา 22
23 33657 สุกฤตา เฉื่อยฉ่ำ 23
24 33668 ฉัตรฑริกา ผลากุล 24
25 33789 สิริกร ศรีสุข 25
26 34077 จิรภัทร ธรรมดี 26
27 34081 ชุติกาญจน์ เวชวสิษฐ์พล 27
28 34096 วิภาดา ศรีเศรษฐนิล 28
29 34114 เบญจพร เรืองเนตร 29
30 34115 เปรมทัทสิริ อยู่เกษม 30
31 34123 วรพิชชา ดีอารมย์ 31
32 36003 จรินทร เฉลิมนัย 32
33 36004 อินทิรา ภักเพียงจันทร์ 33

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1