..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม. /
จำนวน 34 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 34 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 32951 จีรากร
สิทธิพฤกษ์ 1
2 32954 ญาณิศา
นรานุต 2
3 32955 ณัฏฐภัทร
เสียงวิจิตร 3
4 32956 ธนภรณ์
สาระแพทย์ 4
5 32957 ธนรวี
ก๋งน้อย 5
6 32961 บุญญาธิพร
อยู่ดี 6
7 32966 เป็นสุข
โพธิ์ศรี 7
8 32968 พาทินธิดา
กาฬภักดี 8
9 32969 พิมพ์นิภา
ตันสมรส 9
10 32970 แพรชมพู
อุ่นมี 10
11 32971 ภัคศุภญาณัฐ์
จิณาภาวัฒน์ 11
12 32972 ภัทราพร
แสงแก้วสุข 12
13 32973 ภารดี
ผาโคตร 13
14 32974 วรัทยา
กสิกุล 14
15 32975 วริษฐา
สัญญานุวัฒน์ 15
16 32976 วาสินี
เข็มมณี 16
17 32979 ศิริรัตน์
พงษ์เทียน 17
18 32983 อนัญพร
ยันพิมาย 18
19 32985 อิสราพร
เชิดชูสีมา 19
20 32994 ณิศวรา
โฉมสันเทียะ 20
21 33016 ภัทราพร
สุขมังสา 21
22 33426 แครี่ แมคเคนซี่
รอส 22
23 33435 บิลกีส
ฆ้องวงศ์ 23
24 33437 ประภาวัลย์
สอนสอาด 24
25 33446 วริศรา
พุ่มทรัพย์ 25
26 33448 ศุภิสรา
ขาวกระจ่าง 26
27 33460 ชฎาภรณ์
หฤทัยทิพย์ 27
28 33464 ณัชชา
จิตรบรรเทา 28
29 33466 ณัฐวดี
เจนวิชชุ 29
30 33471 ปวีณา
บุญเรืองเดชกุล 30
31 33475 เมทินี
จันทรนิมะ 31
32 33480 วริศรา
จันทรวงศา 32
33 35370 ญาณิศา
สาสิงห์ 33
34 35371 ณัฏฐณิชา
วงษ์มณฑา 34