..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 4
จำนวน 37 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 37 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34951 กนกวรรณ พิณเสนาะ 1
2 34952 กมลลักษณ์ ผาลี 2
3 34953 กัญชพร วรรณพฤทธ์ 3
4 34954 กัลยรัตน์ จุลละสุขุม 4
5 34955 กุลลดา แหวนนาค 5
6 34957 จันทรัสม์ ยิ้มพะ 7
7 34958 จิราพัชร์ ทำขวัญ 8
8 34959 ชนากานต์ ศรีสกุล 9
9 34960 ชนิกานต์ บุญศรีภิรัตน์ 10
10 34961 โชติกา แสงอำนาจเจริญ 11
11 34962 ฐิตินันท์ เชยหอม 12
12 34963 ณนิดา สุวรรณไพรัตน์ 13
13 34964 ณพิชญา สิงครุธ 14
14 34965 ณัฏฐณิชา อารีย์ญาติ 15
15 34966 ณัฐวลัญช์ จันดาคูณ 16
16 34967 ถิรณิชา โคปาโล 17
17 34968 ธมลวรรณ ตุ้มทอง 18
18 34969 ธัญสิณีย์ รักศรี 19
19 34970 นวรัตน์ อยู่อ่อง 20
20 34971 ปนัสยา มีเขียว 21
21 34972 ปัณณพร นิกรประเสริฐ 22
22 34973 ปารีญา ราชวงษ์ 23
23 34974 พัชรพร วิวัฒนเจริญชัย 24
24 34975 พัณณ์ชิตา อารักษ์บุญสุขี 25
25 34977 พิมมาดา ไกรจิต 26
26 34978 พิริยาวดี ฐาปนวรเกียรติ 27
27 34980 ภัคจิรา คงแสงศักดิ์ 30
28 34981 ภิญญลักษณ์ ศิริธนพรกุล 31
29 34982 เมธาวี เลิศพรวิเศษ 32
30 34983 วรัชยา ศิริจันทร์ 33
31 34984 วรัญญา สมบุญ 34
32 34985 ศิโรชญา แก้วอุ่นเรือน 35
33 34986 สรณ์ปวีณ์ แสวงดี 36
34 34987 สุธางศุ์รัตน์ สังวรศีล 37
35 34988 สุธีมนต์ วงศ์รัชตะเสวี 38
36 34989 อรณิชชา ไชโย 39
37 34990 อรณิชญา เฉลยบุญ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1