..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 5
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33651 มัทนพร เหมคช 1
2 33673 ณัฏฐ์วรัชญ์ สุทธิจิตร 2
3 33682 พิชญ์สินี แสงจันทร์ 3
4 33694 ศิวัตรา อังสุโชติเมธี 4
5 33703 อารยา นัยพัฒน์ 6
6 33722 ทิพากัญญ์ เลิศฤทธิ์ 7
7 33745 วรรณพร สุขสมนาค 8
8 33749 สิริวิภา พิมพ์แบบบัว 9
9 33750 สุพิชชา ขันธรักษา 10
10 33772 เบญจพร แก้วรุณคำ 11
11 33778 พิยดา มงคลคูณ 12
12 33783 วรินยุพา เงินมาก 13
13 33791 สุนันทา ฤกษ์โอรส 14
14 33809 ณปภา ผลดี 15
15 33810 ณัฐชยา ด้วงทอง 16
16 33845 เขมจิรา อ้อยชัยศรี 17
17 33853 ณรัชชา มีแสงนิล 18
18 33856 ณัฏฐนิช สกลไพร 19
19 33869 ปพิชญา หมั่นมี 20
20 33872 พรณภา ประเสริฐศรี 21
21 33919 รัตนวดี อุบลบุตร 22
22 33923 วรางค์ภรณ์ แสงใยมณี 23
23 33947 ณัฐพร สุนทรวิบูลย์ 24
24 33978 อมรรัตน์ หารัตนี 25
25 34017 สุดารัตน์ ค่อนสอาด 26
26 34026 จิรัชยา ขาวยี่หล 27
27 34050 ภัคจิรา กำจร 28
28 34182 ณิศรา หลาวเพ็ชร 29
29 36010 กรรณิกา เพ่งทรัพย์ 30
30 36011 กฤชญา ธรรมกันมา 31
31 36012 กัลยาณสิริ คงสมบูรณ์ 32
32 36013 ขวัญพิชา ชาววิวัฒน์ 33
33 36014 จิราพัชร สมาแต่ 34
34 36015 ณัฏฐ์สกุล ทวีโรจน์ศนากุล 35
35 36016 ปัณฑิตา อินต๊ะ 36
36 36017 พรนภา มาลัยนาค 37
37 36018 พรพรรณ ล้อมสำโรง 38
38 36019 วริศา ฤกษ์อินทรีย์ 39
39 36020 อิศราภรณ์ จำรูญบุญ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1