..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 15
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36605 กรกมล เหมือนแม้น 1
2 36606 กรรณิการ์ สุดลาภา 2
3 36607 กวินตรา รารามนัส 3
4 36608 กัลยากร แสงศิริ 4
5 36609 กัลยารัตน์ แดงพรม 5
6 36610 กีรัตยา ทองประเทือง 6
7 36611 คริษฐา ตันติวิเศษทิพย์ 7
8 36612 ชนมณี บุญมาวัฒน์ 8
9 36613 ชนัญชิดา ทองเงิน 9
10 36615 ณัฏฐ์ธิดา สมอคำ 11
11 36616 ณัฐนิชา มณีนัย 12
12 36617 ณัฐริกา กมุทรา 13
13 36618 ธนพร เทพรักษา 14
14 36619 ธันยพร พันธุ์จันทร์ 15
15 36620 ธิติมา มหาภู่ 16
16 36621 นรวรรณ ส่งกลิ่น 17
17 36622 นิชดา บุญส่ง 18
18 36623 นิรชา จันทรสีดา 19
19 36624 ปณัฐยา สุมหาชัยพัชร์ 20
20 36625 ปณิชา โยธิคาร์ 21
21 36626 ปภาวรินท์ อินทร์เจริญ 22
22 36627 ปิยาพัชร์ ปิ่นรัตน์ 23
23 36628 เปมมิการ์ บางเอี่ยม 24
24 36629 พรีม จริตพันธุ์ 25
25 36630 พิมพ์นารา สุวรรณจันทร์ 26
26 36631 ภัทรพันธ์ ศักดิ์พงษ์ 27
27 36632 ภัทรวดี หลักแก้ว 28
28 36633 ภัทรศยา เกิดโภคา 29
29 36634 ภาพิมล วุฒิพิศาล 30
30 36635 รวีปภัสสร์ ศิริรัตน์ 31
31 36636 วันใหม่ ระดมสุข 32
32 36637 วิชญาพร เฉลยชนม์ 33
33 36638 วิรุฬห์ทิพย์ กองจรูญ 34
34 36639 ศรันย์รัตน์ พรมมานอก 35
35 36640 สิริกัญญา วิโรจน์ 36
36 36641 สุพิชญา เส็งดอนไพร 37
37 36642 อชิรญา ขอนโพธิ์ 38
38 36643 ไอริน บุญเรือน 39
39 36710 กฤติกา มีไวขาย 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1