..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 8
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 32987 กมลวัน สุพัฒนคุณ 1
2 32991 ญาณภา ขันโส 2
3 33010 พิชามญชุ์ รุ่งเรือง 3
4 33017 วาสิตา สุขสำอางค์ 4
5 33029 จิราวรรณ ปั้นรื่น 5
6 33030 จุฑามาศ แสงเสริฐเศรษฐ์ 6
7 33034 ดวงนภา ตรีสุนทร 7
8 33043 นิฏฐา ชูติวงษ์ 8
9 33060 สู่ฝัน อยู่สบาย 9
10 33063 อนัญญาณี ยงยุทธ 10
11 33073 ณปภา พรมมา 11
12 33076 ณัฐนันท์ ปิ่นพัฒน์ 12
13 33134 วชิรญาดา พลายอินทร์ 13
14 33137 วาริศา อุณหะชาติ 14
15 33144 อัญชิสา แก้วทอง 15
16 33166 พรรษา ดาวทอง 16
17 33167 พรรัมภา ปล่ำภากรณ์ 17
18 33169 พิศชาพร บุญอ้น 18
19 33184 อรุณี ศรีม่วง 19
20 33188 กัลยา กลิ่นเจริญ 20
21 33191 กุลภัสสรณ์ ทาทอง 21
22 33196 เฌอฟ้า สินมา 22
23 33200 ณัฏฐา ทะศรี 23
24 33213 ภัทรวดี จันทรวิรุจ 24
25 33229 เกษศิริ รัศมี 25
26 33233 ณัฐณิชา พิมสาร 26
27 33288 พรนภัส จิตตสุโภ 27
28 33299 ศุทธิณี ฆ้องกำจัด 28
29 33302 อมลวรรณ มานะจรรยาพงศ์ 29
30 33319 ณัฐชยา เอมสมุทร 30
31 33323 ตัสนีม เส้นขาว 31
32 33333 ภัทณาภรณ์ เอี่ยมสะอาด 32
33 33403 ธนัชพร โสดาวัง 33
34 33428 จุฑารัตน์ นวลตา 34
35 33458 กัญญารัตน์ ปั้นดี 35
36 33467 ดุจมาดา ทนันชัย 36
37 33477 รัตนวัลย์ ถวายทรัพย์ 37
38 33485 อชิรญา ไชโย 38
39 35413 ภัทรภรณ์ สุเพ็ญภาค 39
40 35414 สุวีรยา ชูตานนท์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1