..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 5
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34991 กษมวรรณ ก้อนแก้ว 1
2 34992 กัญจน์อมล อุทก 2
3 34993 กัลยาวีย์ เอกฉัตร 3
4 34994 เกวลิน แย้มเจริญ 4
5 34995 เขมณัฏฐ์ พารอด 5
6 34996 คุณัญญา ทอดสนิท 6
7 34997 ชนากานต์ มีแสงเพชร 7
8 34998 ชัชมน ศรีดำขำ 8
9 34999 ฐิดาพร การสมมิตร์ 9
10 35000 ณัฐกมล พันธ์หลง 10
11 35001 ณัฐณิชา บุญปกครอง 11
12 35002 ณัฐณิชา พงษ์ประเสริฐ 12
13 35003 ณิชากร ศุภรัตน์ 13
14 35004 ธนัชญา ถวายนิล 14
15 35005 ธนัชญา มาศสถิตย์ 15
16 35007 ธัญชนก มงคลทรง 17
17 35008 นพวรรณ รุจิธรรม 18
18 35009 นรกมล ศรีสุขแก้ว 19
19 35010 ประภัสสร บำรุงไทย 20
20 35011 ปาริตา พรมมา 21
21 35012 ปุณนภา สังข์มงคล 22
22 35013 พรธิวา แพทย์สิทธิ์ 23
23 35014 พรนภัส ฉุนหอม 24
24 35015 พรปวีณ์ ผดุงทรัพย์ 25
25 35016 พัชราภา คชารักษ์ 26
26 35017 พัชราภา ขันธพาลี 27
27 35018 พิชญา เชิงเขา 28
28 35019 ภคมน อันทชัย 29
29 35020 ภริตพร กิ่งมิ่งแฮ 30
30 35021 ภัทรธิดา ทองสุข 31
31 35022 ภูริชญา แก้วงาม 32
32 35023 มนัสวี ปลื้มสุข 33
33 35024 วิรวรรณ คำแฝง 34
34 35025 เวณิตา หอมสุวรรณ 35
35 35026 ศตพร แสงงาม 36
36 35027 สุกฤตา ม่วงสุข 37
37 35028 สุธีกานต์ บุญศรี 38
38 35029 สุภัสสรา บุญเง็ก 39
39 35030 อภิญญา โขงรัมย์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1