..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 8
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34862 ภิญญาพัชญ์ ไกรษรศิริ 1
2 34878 จิดาภา ใจจำนงค์ 2
3 34903 วรภัคชญา ลือยาม 3
4 34920 ชัญญา ซำประเสริฐ 4
5 34925 ณัฐณิชา ไหมทอง 5
6 34929 ธัญชนก กุลนิพัทธสรรค์ 6
7 34983 วรัชยา ศิริจันทร์ 7
8 35011 ปาริตา พรมมา 8
9 35034 กัญญาวีย์ บุญมี 9
10 35035 กานต์พิชชา พีระภาค 10
11 35036 กิตติญา หงษ์สง่า 11
12 35041 ฐิตาภา จงห่อกลาง 12
13 35077 จิรัชญา จาระ 13
14 35078 ชยาภรณ์ กระจ่างเย่า 14
15 35079 ญาณิศา หาสาสน์ศรี 15
16 35115 กัญญาพัชร ทองเปลี่ยน 16
17 35132 ประภาสิริ พุ่มจันทร์ 17
18 35151 กฏชมลวรรณ กองรัมย์ 18
19 35169 ปรียาภรณ์ เลิศชัย 19
20 35179 รินลดา มาสมบัติ 20
21 35188 อภิรักษ์ รักษาดี 21
22 35192 กฤตติยากร คุ้มกัน 22
23 35196 กัลยากร แต้เจริญไชย 23
24 35199 ตรีทิพยนิภา มาลานนท์ 24
25 35206 ปวรรัตน์ ใจเย็น 25
26 35230 กุลรดา ตั้งพาณิชกร 26
27 35252 เพชรดา โตเสวก 27
28 35271 จิรัชญา ดีเฉย 28
29 35278 ณัฎฐพัชร เชื้อสมบุญ 29
30 35279 ณัฐวลัย สว่าง 30
31 35285 บัณฑิตา ธรรมกาย 31
32 35290 ปัณฑารีย์ สีหมากสุข 32
33 35292 ปาณกวิน พนารี 33
34 35305 โสภิตา โคกศรี 34
35 35366 จิรนันท์ นิลกล่ำ 35
36 37354 ชญาดา อัมพวา 36
37 37355 ภิรมณ สังข์สกุล 37
38 37356 วรรัตน์ เจริญทรง 38
39 37357 ศศิประภา ใจคำ 39
40 37358 ศุภัชญา ดำริกิจเจริญ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1