..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 8
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33958 ปาริฉัตร สุขคง 1
2 34317 ณัฐชา ณะวุฒิ 2
3 34330 ปวันรัตน์ แตงเจริญ 3
4 34405 ณัฐนันท์ เป็นสุข 4
5 34427 ภัทรศญามล สัมมาตรี 5
6 34433 วรินทร์รัตน์ พวงจันทร์ 6
7 34458 ปัทมาพร ชำนาญเวช 7
8 34461 พนิดา พัฒนาวานิชย์ 8
9 34465 เพ็ญริณี สุขประเสริฐ 9
10 34470 ลภัสรดา ผิวสอาด 10
11 34471 วิมพ์วิภา สีหะวงษ์ 11
12 34473 ศรุตา อ้นพา 12
13 34474 สุทธิดา พรหมากร 13
14 34475 สุธาสินี ภูมิแสนโคตร 14
15 34478 สุภาวดี สิงห์ทอง 15
16 34520 สุพิชฌาย์ ภาคเสมา 16
17 34536 จุฑามาศ อมรสิน 17
18 34540 ชาลิษา ไตรศักดิ์ศรี 18
19 34542 ณัฐณิชา เทียมมะโน 19
20 34545 ณัฐวรา เทียมมะโน 20
21 34551 นริศรา พุกสุข 21
22 34553 นันทพัทธ์ สงวนศิลป์ 22
23 34557 ปุณยาพร มากเลาะเลย์ 23
24 34563 ภัทรธิดา คงดี 24
25 34592 ธัญญปวีณ์ มารยาท 25
26 34597 นันทิชา ขุนสมุทร 26
27 34606 ฟาริดา รื่นเพียร 27
28 34625 ชิดชนก วาณิชย์ปฏิยุทธ์ 28
29 34653 เมษา เสมวงษ์ 30
30 34666 กัญญะวรรณ สุรทรัพย์โสภา 31
31 34668 กานดาวดี อรรคนันท์ 32
32 34676 ธนัตดา ท้าวประสิทธิ์ 33
33 34820 พัชราภรณ์ เดชะกรณ์ 34
34 34827 ชยานันท์ จูงใจ 35
35 34828 กัญญาณัฐ มหิพันธ์ 36
36 36679 ธนภรณ์ หอมสุวรรณ 37
37 36680 บัณฑิตา ดอนแดงปิ่น 38
38 36681 ปวรวรรณ ธรรมสโรช 39
39 36682 พรรณวษา พรมสุข 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1