..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 13
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36525 กฤษณา ภาคีสุข 1
2 36526 กานต์รวี เกิดขำ 2
3 36527 แก้วเก้า ดีเลิศ 3
4 36528 ขนบพร ถนอมเงิน 4
5 36529 จันทร์จิรา จินะมอญ 5
6 36530 เจนจิรา จินดากุล 6
7 36531 ชญานิษฐ์ พงษ์ประดิษฐ์ 7
8 36532 ชนัญชิดา อวยจินดา 8
9 36533 ชนิดาภา เดชสนธิ 9
10 36534 ชุติกาญจร์ คำพาอินทร์ 10
11 36535 ณัฐฐากุล ทองห่อ 11
12 36536 ณัฐมล นาวายนต์ 12
13 36537 ณัฐวดี สุขขีรส 13
14 36538 ณิชารีย์ เพียรรักษ์ 14
15 36539 ธนัชชา หอมหวาน 15
16 36540 ธมลวรรณ ดวงประโคน 16
17 36541 นวลระวี ทับบรรทม 17
18 36542 นันท์ธีมา เกษสุวรรณ 18
19 36543 เปมิกา สกุลจีน 19
20 36544 พรทิพา พูลกลั่น 20
21 36545 พรนภัส สุขประเสริฐ 21
22 36546 พรประภา พลลาภ 22
23 36547 พรีมภิตา หนิ้วหนิ้ว 23
24 36548 พัชรพร นาราคราม 24
25 36549 พีชญา รุจิปราชญ์ 25
26 36550 พีรดา เกิดศิริ 26
27 36551 ภัทรดา แจ้งรุ่ง 27
28 36552 รสสุคนธ์ ผลกุศล 28
29 36553 วรัชญา ร่วมสมัคร 29
30 36554 วิชุกาญน์ แก้วบังเกิด 30
31 36555 วิภาพร กุมารสิงห์ 31
32 36556 ศิริณภา เวียงไชย 32
33 36557 ศิริวิภา โยธาจันทร์ 33
34 36558 สุชานันท์ เนียมณรงค์ 34
35 36559 สุนิษา รื่นภาคไหว 35
36 36560 สุพัดชา คลีดิษฐ์ 36
37 36561 อรอุมา โนทะเวียน 37
38 36562 อารดา สังคะวะดี 38
39 36563 เอมมิกา เล้าอรุณ 39
40 36564 ไอลดา ปัญญามี 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1