..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 3
จำนวน 38 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 38 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34912 กนกรัตน์ สิงห์มโน 1
2 34913 กันตินันท์ สุภาพพร้อม 2
3 34914 เกศกนก ประเสริฐหล้า 3
4 34915 ขวัญชีวา เฉลิมพรต 4
5 34916 เขมมิกา ศรีเริงหล้า 5
6 34917 จิดาภา พันธุ์แสง 6
7 34918 ชญานันท์ ตี๋จินดา 7
8 34919 ชณัณศยา พิชิตกุญชร 8
9 34920 ชัญญา ซำประเสริฐ 9
10 34921 ชาลิสา สัมมาพรต 10
11 34922 ฐิติรัตน์ บัวคอม 11
12 34923 ณัฏฐวรรณ จานปัญญา 12
13 34924 ณัฐชา ค้ำชูชัยแสง 13
14 34925 ณัฐณิชา ไหมทอง 14
15 34926 ณัฐริกา บุญนำ 15
16 34927 ทิพจุฑา นุ่นขาว 16
17 34928 ธัญชนก กล่อมจอหอ 17
18 34929 ธัญชนก กุลนิพัทธสรรค์ 18
19 34930 นันทิกานต์ นามฤทธิ์ 19
20 34931 นาราภัทร ชมวิหก 20
21 34932 นารีรัตน์ ทับปาน 21
22 34933 นิศามณี ขันธีสนธิ์ 22
23 34934 ปวิชญา เวปุละ 23
24 34936 พิชชานันท์ ฤาเทพ 25
25 34937 พิชารัตน์ โพธิ์ภิรมย์ 26
26 34938 พิมชนก ภูสุโคตร 27
27 34939 พิมพกาญจน์ เอี่ยมครอง 28
28 34940 แพรพลอย ศรีพูล 29
29 34941 ภัทรวรินทร์ เทียนงาม 30
30 34942 มนปพร ปั้นแพทย์ 31
31 34943 รุ่งรวีวรณ์ ปอศรี 32
32 34944 วรรณรดา แก้วแดง 33
33 34945 วรรธิดา มาลาล้ำ 34
34 34946 วรัญญา ปันพรม 35
35 34947 ศิรดา บี้สมบูรณ์ 36
36 34948 สิรภัทร เฉลิมไทย 37
37 34949 สุภาวิตา เล้าพิทักษ์สันติ 38
38 34950 อนัญญา ชลอทรัพย์ 39

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1