..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 2
จำนวน 23 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 23 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33597 นัฏฐากร สัตย์ธรรม 1
2 33624 เกล็ดดาว คาน 2
3 34035 นาเดีย วังยูโซ๊บ 4
4 34073 กานต์สิรี พงษ์เฉย 6
5 34076 จันทรวิมล ธนโชคปัณณภรณ์ 7
6 34080 ชลัมพร คงมี 8
7 34087 นปภา ตุลาพันธุ์ 9
8 34089 นาถลดา ทัศนกุล 10
9 34091 ประภาภัทร คงไพศาล 11
10 34094 ภรณ์ชาดา ทองดีชนาสิน 12
11 34103 จิณัฐตา ลิมปมาลัยพร 35
12 34116 ปาลิตา กลิ่นจันทร์ 13
13 34118 ปุญญิสา แย้มกระจ่าง 14
14 34119 พิชชาภัทร์ ธัญพืชน์รติกร 15
15 34122 วนัสนันท์ คงสมบูรณ์ 16
16 34126 อชิรญา ทองวิไลไพสิฐ 17
17 34130 อายูมิ ซายามา 40
18 34817 กนกสิริ ทรงทับทิม 18
19 36005 กุลปริยา สังวรศิลป์ 19
20 36006 เกสรา ตรีเพชร์ 20
21 36007 ชนิดาภา รัศมี 21
22 36008 ณัฐกฤตา วรรณสิงห์ 22
23 36009 วรรัตน์ ปากเพรียว 23

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1