..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 3
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34838 กรวรินท์ ศรีสังข์ 1
2 34840 กัญญาภัค จันทราช 2
3 34855 บุญญาภา ทับทิม 3
4 34873 กชพร สุภาพร 4
5 34876 จังคนิภา ทองปลั่ง 5
6 34879 จิตภินันท์ จิตรสุระผล 6
7 34881 จุฑามาศ นาคชุมพล 7
8 34886 ณัฐพร อัมพรพฤติ 8
9 34887 ธนิฏฐา ลิ้มพินิจกุล 9
10 34896 เพ็ญพิชชา เวียงไชย 10
11 34898 ภัทรนันท์ พลพุทธา 11
12 34899 ภัทรวรรณ สนธิพันธ์ 12
13 34902 รสริน มณีฉาย 13
14 34907 วิลาสินี ผลราวงษ์ 14
15 34911 อริสรา เกตุภู่ 15
16 34915 ขวัญชีวา เฉลิมพรต 16
17 34917 จิดาภา พันธุ์แสง 17
18 34919 ชณัณศยา พิชิตกุญชร 18
19 34923 ณัฏฐวรรณ จานปัญญา 19
20 34931 นาราภัทร ชมวิหก 20
21 34940 แพรพลอย ศรีพูล 21
22 34945 วรรธิดา มาลาล้ำ 22
23 34947 ศิรดา บี้สมบูรณ์ 23
24 34953 กัญชพร วรรณพฤทธ์ 24
25 34957 จันทรัสม์ ยิ้มพะ 25
26 34992 กัญจน์อมล อุทก 26
27 34999 ฐิดาพร การสมมิตร์ 27
28 35002 ณัฐณิชา พงษ์ประเสริฐ 28
29 35023 มนัสวี ปลื้มสุข 29
30 35030 อภิญญา โขงรัมย์ 30
31 35082 ดวงกมล พุทธิสาร 31
32 35083 ทิพย์ธรรมพร สุขเจริญ 32
33 35085 ธมลวรรณ พรมนา 33
34 35126 ณัฏฐณิชา จรัสศรี 34
35 35197 ณัฐธิดา กิจที่พึ่ง 35
36 35198 ณัฐนิชา มงคลยุทธ 36
37 35218 วรัชยา จิตรีธรรม 37
38 35341 ณัชชา พิลาผิว 38
39 35357 ศิโรรัตน์ เกตุอร่าม 39

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1