..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 3
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34185 ขวัญข้าว กระแสร์นุช 1
2 34191 ณิชกานต์ ยั่งยืน 2
3 34195 ธนัชพร ธนาวุธิไกร 3
4 34198 นมิดา วงษ์สวรรค์ 4
5 34200 นลินญา จริตดี 5
6 34202 นันทนัช โกกนท 6
7 34210 พีรยาพร บุญสม 7
8 34219 กมลวรรณ เพ็งกลิ่น 1
9 34220 กัญญาภัค ปานรัตน์ 8
10 34221 จตุพักต์ ขาวฉ่อง 9
11 34225 จีราพัช เหรัญญิก 10
12 34227 ชริสรา บุญหวัง 11
13 34241 ปนิตา ศรีสว่าง 12
14 34242 ปัทมา สุระเสียง 13
15 34244 พรพรรณ สุขสมพืช 14
16 34246 พันธ์ทิพา โคตตะคุ 15
17 34252 วทันยา กรอบประดับ 16
18 34255 วิมลสิริ วงษ์ใหญ่ 17
19 34257 สุพิชญา ชมภูไหล 18
20 34263 อัษราภัค ธุวสถิตย์ 19
21 34264 กวินธิดา คำแพ่ง 20
22 34275 ณัฐชา แก้วมั่นธรรม 21
23 34283 นันทัชพร ปิติลุ 22
24 34296 วนัชพร ศรีพรหม 23
25 34301 โศภิตณภา คิวตระกูล 24
26 34304 สุวิมล ธรรมสอน 25
27 34305 อภิชญา กงเพชร 26
28 34306 อภิรดี พรหมภัทร 27
29 34311 ชนิกานต์ เลิกพยัพ 28
30 34313 ญาณ์สิรี โพธิ์แพงพุ่ม 29
31 34339 รวิวรรณ พรหมปรีดี 30
32 34343 สุพิชญา รัตนพันธุ์ 31
33 34353 กิตติวรรณ ยินดีพิศ 32
34 34363 ณัฐณิชา มรรยาทอ่อน 33
35 34379 แพร เริงโพธิ์ 34
36 34403 ณณัฏฐณิชา สระสันเทียะ 35
37 34420 พลอย ชัยบูรณ์ 36
38 34425 ภัคญาดา ดาศรี 37
39 34527 อัญติมา จันทรลักษณ์ 38
40 34561 เพ็ญพิชชา พูลศิลป์ 39

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1