..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 / 5
จำนวน 38 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 38 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35568 ขวัญข้าว ปั้นทอง 2
2 35569 จรรยวรรธน์ สบายวรรณ์ 3
3 35571 ชญานิษฐ์ สีทน 5
4 35572 ชนิตา สุขขีกรรม 6
5 35573 ฐานิกา นิลเดช 7
6 35574 ณัฎชา บรรทัดเที่ยง 8
7 35575 ณัฏฐณิชา ทรงวินัย 9
8 35576 ณัฐกานต์ ตามเพิ่ม 10
9 35577 ณัฐชา ไตรพรหม 11
10 35578 ณัฐชานันท์ มีนันท์ 12
11 35579 ทักษอร รอดน้อย 13
12 35580 ทิพธิดา แตงเทศ 14
13 35581 ธนัญชนก พันธุ์ทอง 15
14 35582 ธวัลรัตน์ กัญญาพงศ์ 16
15 35583 ธันจิรา ศรีเจริญ 17
16 35584 นวพรรษวรรณ ภาโนมัย 18
17 35585 นาราภัทร รังษิโย 19
18 35586 ปราณปรียา ภู่สกุล 20
19 35587 ปรารถนา บรรทัดเที่ยง 21
20 35588 ปัทมพร ชัยประภา 22
21 35589 พรรณพัชร ศรีศร 23
22 35590 แพน สีเลื่อม 24
23 35591 ภควรรณ สุดกล้า 25
24 35592 ภูริชญา ธนะสันต์ 26
25 35593 ยลดา แต้โสภา 27
26 35594 ลภัสกร ภูตองโขบ 28
27 35595 ลลิตภัทร กัณฑพงษ์ 29
28 35596 วรดา กนกเพ็ชรรัตน์ 30
29 35597 วรฤทัย สังข์หล่อ 31
30 35598 วรัทยา แซ่เตีย 32
31 35599 วริศา ครุธศรี 33
32 35600 วิภาดา เปล้ากระโทก 34
33 35601 วิมลณัฐ กล้วยน้ำ 35
34 35602 ศรัณพร รักธรรม 36
35 35603 ศรุตยา ภู่สุวรรณณรงค์ 37
36 35604 อนัญพร ประไพพงษ์ 38
37 35605 อัยริสสา เข็มนาค 39
38 35606 อารีญา สุขสมบรูณ์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1