..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 / 7
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35647 กวินธิดา สุขสมพร้อม 1
2 35648 กัญญาภัค จันทร์เจริญ 2
3 35649 กุลปริยา โพธิ์กลาง 3
4 35650 จิตตราวดี เกงขุนทด 4
5 35651 จิรัชญา แสนประสิทธิ์ 5
6 35652 ชญาดา ท้วมสมบูรณ์ 6
7 35653 ญานิศา ยอดนิล 7
8 35654 ฐิติมา ศรีทอง 8
9 35655 ณัฏฐณิชา เครือวัลย์ 9
10 35656 ณัฐกฤตา จีนเท่ห์ 10
11 35657 ณัฐชาณุสุรางค์ ยศสุพรม 11
12 35658 ณัฐณิชา น้อยเทศ 12
13 35659 ณัฐนรี เเคล้วคลาด 13
14 35660 เตชิตา เอี่ยมศรีทอง 14
15 35661 ธนพร พลศักดิ์ 15
16 35662 ธากานดา กลั่นประเสริฐ 16
17 35663 นพรัตน์ ปิ่นประเสริฐ 17
18 35664 นันท์มนัส ศิลาอาศน์ 18
19 35665 นิธิสา น้อยอ่อน 19
20 35666 บุณยาพร คำภักดี 20
21 35667 เบญจามินทร์ ธนายุทธเศรษฐ์ 21
22 35669 ปทิตตา หนูหล้า 23
23 35670 ปิยะภัทร หอมชื่น 24
24 35671 เปมิกา สุขประเสริฐ 25
25 35672 ผธูทิพย์ สีสม 26
26 35673 พรชนก โกลากุล 27
27 35674 พรลภัส โพคณารักษ์ 28
28 35675 พิชญาภา มณีเเดง 29
29 35676 พิมพ์ลภัส คาน 30
30 35677 พีรดา ตันใจ 31
31 35678 เพชรชญานันท์ จิตต์ภักดี 32
32 35679 มณเฑียร สุขกายา 33
33 35680 วนาลี มณีโชติ 34
34 35681 วรัชยา สมหวัง 35
35 35682 วีรดา คงสมบูรณ์ 36
36 35683 สาธิดา พงษ์สวัสดิ์ 37
37 35684 สุชาวดี เจริญทัพ 38
38 35685 อาริยา บุญยิ่ง 39
39 36067 ธิดารัตน์ อ๊อดเอก 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1