..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม. /
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34228 ชลิตา
ออมสิน 1
2 34243 ปุณญณิดา
การพัดชี 2
3 34265 เขมจิรา
ใบชิต 3
4 34276 ณัฐฐา
ครคง 4
5 34287 ภัคชญานัส
เจริญศรี 5
6 34298 วราภรณ์
มีแสง 6
7 34299 วริศรา
เทียมฉิม 7
8 34340 วริศรา
ไวภารา 8
9 34355 จันทิมา
บุญโสดากร 9
10 34360 ชานิณี
เทศถนอม 10
11 34380 ภัสลาวัณย์
ไตรธรรมานนท์ 11
12 34392 สุพิตตา
จันทร์อ่วม 12
13 34416 ปาริชาติ
วิชัยต๊ะ 13
14 34423 เพชรรัตน์
พุทธพันธ์ 14
15 34456 บุญฑริกา
พิมพ์บึง 15
16 34460 ผกามาศ
ฉัตรธง 16
17 34463 พิชชานันท์
มาช้ำ 17
18 34466 ภัทราภรณ์
วิชัยคำจร 18
19 34480 อภิชญา
ลำใยผล 19
20 34512 วรัญญา
รอดพาล 20
21 34515 วิสุทธิตรา
บุญเสริม 21
22 34577 กัลยาณี
หอมพรมมา 22
23 34580 จีรวรรณ
กิจเพ็ชรณี 23
24 34583 ญาณิศา
กรอบมุข 24
25 34620 กมลทิพย์
หวลอาวร 25
26 34643 พรชนก
ยิ้มละมัย 26
27 34675 ธนัชพร
สุนทรารักษ์ 27
28 34695 รสิตา
อินทร์ไทย 28
29 34707 อาริตา
คชวัฒน์ 29
30 34746 ณัฏฐพัชร์
ภักดิ์ภูมินทร์ 30
31 34764 ศศิชา
อยู่โต 31
32 36666 กนกวรรณ
ใจดี 32
33 36667 ปาริฉัตร
สัพโส 33
34 36668 ปุณยาพร
ยิ้มพร 34
35 36669 พรชิตา
กรีสลิต 35
36 36670 พิณณ์ทานันท์
แบนมณฑา 36
37 36671 ภูศณิษา
สอนเพ็ชร 37
38 36672 มนัญญา
แตงอ่อน 38
39 36673 วสุดา
แก้วมณี 39
40 36674 สุธีมนต์
กุหลาบเพ็ชร์ 40