..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 6
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34861 ภทรอร สมบัติ 1
2 34904 วรวีย์ ตั้งรัตนเมธานนท์ 2
3 34914 เกศกนก ประเสริฐหล้า 3
4 34926 ณัฐริกา บุญนำ 4
5 34932 นารีรัตน์ ทับปาน 5
6 34966 ณัฐวลัญช์ จันดาคูณ 6
7 34989 อรณิชชา ไชโย 7
8 35010 ประภัสสร บำรุงไทย 9
9 35013 พรธิวา แพทย์สิทธิ์ 10
10 35016 พัชราภา คชารักษ์ 11
11 35017 พัชราภา ขันธพาลี 12
12 35019 ภคมน อันทชัย 13
13 35059 วรัญญา สุดเสือ 14
14 35094 ภทรกรณ์ พงษ์ศักดิ์ศรี 15
15 35096 เมธาวี หะยีฟุต 16
16 35103 สุภัคกวี ไกรสมโภชน์ 17
17 35112 กรรณิการ์ ศรียากูล 18
18 35138 ภัทรวดี บุญเงิน 19
19 35140 ศศิประภา รื่นยุทธ 20
20 35180 วรดา ชินประหัษฐ์ 21
21 35191 กรกนก โกศลวุฒิ 22
22 35195 กัญญาวีร์ สมบัติทวี 23
23 35215 รุจิราภา สังข์ทอง 24
24 35223 สิริกานต์ อินทร์บุญญา 25
25 35238 ฐิติกา เกษแก้ว 26
26 35242 นันท์ทิชา โสดาจันทร์ 27
27 35243 นันท์นภัส แก้วประเสริฐสม 28
28 35246 ปพิชญา กาญจนนิมมาน 29
29 35248 ปานรดา ยังสามัญ 30
30 35275 ชมคณา รอดพล 31
31 35277 ชัญญานุช พวงขจร 32
32 35286 ปพิชญา ศิริวโรดม 33
33 35306 ไอยวริญท์ เกิดวิเชียร 34
34 35312 ณริศรา ฤกษ์ทายี 35
35 35338 ชวินนุช ยุกติรัตน์ 36
36 35359 ศุภิสรา เชยกลิ่นเทศ 37
37 37339 กานต์พิชชา มณีสาร 38
38 37340 ปุณยาพร กาศคำสุข 39
39 37341 อินทิรา ศรีสังข์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1