..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 2
จำนวน 24 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 24 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34207 ปาณิสรา ตั้งสกุล 1
2 34217 อัฐภิญญา วิหารทอง 2
3 34232 ณัฏฐณิชา กาญจนเจตนี 3
4 34372 ปทิตตา ศรีนิล 4
5 34712 เฌอริดา บุณยรัตเศรณี 5
6 34714 ญาณิศา เจริญวงศ์สวัสดิ์ 6
7 34715 ฐิติชญา สุขเพ็ชร์จะนี 7
8 34716 ณัชชา ศรีสกุลทอง 7
9 34717 ณัฏฐ์ชัญญา มงคลไวย์ 8
10 34718 ณัฐชาดา ศรีราณี 9
11 34719 ณัฐณรีย์ มงคลไวย์ 10
12 34725 พรธีรา เข็มเงิน 12
13 34733 ริสรสา ปองเสงี่ยม 14
14 34737 อุรัสสยา สุขพจนี 15
15 34741 ชนัญธิดา แสงเขียว 17
16 34747 ณัฐกฤตา อุรัตน์ 18
17 34751 ธนัทฏ์ฐา อนุสรณ์ 19
18 34752 ธนันญา กิจพิทักษ์ 20
19 36653 กุลิสรา วิริยะกานนท์ 22
20 36654 ณัฏฐณิชา ทองสร้อย 23
21 36655 วิภาวิณี สิทธิปิกิจ 24
22 36656 สุพิชญา พระนอนข้าม 25
23 36711 กันตพัฒน์ เธียรนิธิธนกุล 24
24 36712 ปิยธิดา ส้มผิว 25

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1