..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 8
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36963 กัญจนพร ทุ่งหลวง 1
2 36964 กัลญา ตาหมื่น 2
3 36965 กุลสตรี ศรีสมบัติ 3
4 36966 ขนิษฐา เกิดสุข 4
5 36967 ขวัญจิรา คุ้มเถื่อน 5
6 36968 ขวัญพิชชา ศรีละคร 6
7 36969 จิรภัทร อร่ามศรี 7
8 36970 จิรวรรณ เภสัชเจริญ 8
9 36971 จุฑามาศ อุเบกขานนท์ 9
10 36972 ณพิชญา พัชรเกียรติ 10
11 36973 ณัฏฐนิช ศิริวรรณ 11
12 36974 ณัฏฐากร พุ่มกล่อม 12
13 36975 ณัฏฐาจิรากาญจน์ นายนนท์ 13
14 36976 ดากานดา เธียรประยูร 14
15 36977 นภัธศรา แสงมะหะหมัด 15
16 36978 นันท์นภัส อินทรสำอางค์ 16
17 36979 บุญญาพร บุญเนตร 17
18 36980 เบญญาภา คงชนะ 18
19 36981 ปภาวดี มีศิริ 19
20 36982 ปรกฉัตร โพธิ์จันทร์ 20
21 36983 ปวีณ์ธิดา แสงสว่าง 21
22 36984 ปารณีย์ มะกล่ำเเดง 22
23 36985 ปิยะดา เทียนสันเทียะ 23
24 36986 ปุญญาพร ทองบู่ 24
25 36987 ปุณยาพร แซ่ตั้ง 25
26 36988 เปรมกมล อรรถลาภี 26
27 36989 พรลภัส พันธุ 27
28 36990 พลอยรุ้ง พรหมชัย 28
29 36991 พศิกา สมร 29
30 36992 พิชชานันท์ บัวประดิษฐ์ 30
31 36993 พิมพ์นารา ศรีประทีป 31
32 36994 พิมพ์สุภัค สมโสภาพ 32
33 36995 มนิศรา แก้วมะณี 33
34 36996 มุฑิตา กลิ่นเทียน 34
35 36997 ยิ่งรัก ฉิมพลี 35
36 36998 สุวารี แจ่มแจ้ง 36
37 36999 อนาวิลา ไวยลาพี 37
38 37000 อนิญชนา ศักดี 38
39 37001 อภิชญา สุขรื่น 39
40 37002 อรณิชญา นิลกล่ำ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1