..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 4
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34893 พิชญาภา เจริญพานิช 1
2 34933 นิศามณี ขันธีสนธิ์ 2
3 34942 มนปพร ปั้นแพทย์ 3
4 34949 สุภาวิตา เล้าพิทักษ์สันติ 4
5 35000 ณัฐกมล พันธ์หลง 5
6 35021 ภัทรธิดา ทองสุข 6
7 35027 สุกฤตา ม่วงสุข 7
8 35042 ณัชชา จึงเบญจาภัฒน์ 8
9 35043 ณัฐชนันท์ ลำถึง 9
10 35055 ภัทรธิดา ก้อนนาค 10
11 35062 ศิรัชชา เกิดศิริ 11
12 35066 สุชานันท์ หาวิถี 12
13 35068 สุพัชชา มหาโพธิ์ 13
14 35099 ศศิธร คงเกษม 14
15 35101 ศิวัชญา ชูชัยยะ 15
16 35124 ฐิตาภา ประเสริฐศรี 16
17 35131 นิสาชล บุตรยี่ 17
18 35143 สิริพรรณ ยาวิราช 18
19 35150 ไอยลดา แจ่มนิล 19
20 35156 คุณารัตน์ กองสุจิต 20
21 35158 ณัฏฐ์ชุดา พันธวิศวีรกุล 21
22 35178 รัชวิน วันธุรัตน์ 22
23 35205 นุชนาถ แจ้งธรรม 23
24 35217 วรรณพร สภาพพร 24
25 35219 วริศรา กันศิริ 25
26 35221 ศศิธร พึ่งชอุ่ม 26
27 35226 ไอศิรา อนุพันธ์ 27
28 35231 จิราพัชร อุ่นทรพันธ์ 28
29 35249 พัฒน์นรี อัศวราชันย์ 29
30 35251 พิยดา เกษมสุข 30
31 35282 ธนิตา คำแน่น 31
32 35287 ปภาวดี บริบูรณ์ 32
33 35320 นฤภรนุสรณ์ ทองศรี 33
34 35324 พชรพร ตะเพียนทอง 34
35 35326 พิชามญชุ์ บุญยืน 35
36 35333 สุวีณ์กร โถแก้วเขียว 36
37 37331 ปัญญาทิพย์ ศรีวิสุทธิ์ 37
38 37332 วรนิษฐา ภาคสุข 38
39 37333 วรรณ์ชนก ศรีสมร 39
40 37334 สุภาวิณี แพรดำ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1