..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม. /
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34233 ณัฐการ
หันตรา 1
2 34248 พิมพ์อร
อรัญสวรรค์ 2
3 34250 ภูริชญา
ภู่สอาด 3
4 34267 จอมขวัญ
สุขสมชีพ 4
5 34268 จิรัชยาภรณ์
ศรีหาบุญมา 5
6 34269 จิราพัชร
ระวังสำโรง 6
7 34271 ชนาภัทร สิงหเสนี
พละแสน 7
8 34282 นันท์นภัส
กลับทอง 8
9 34285 ปุณยนุช
เปล่งรัศมี 9
10 34289 ภัทราพร
ไพรศรี 10
11 34290 ภูษนิศา
สมอารมณ์ 11
12 34291 มณีเนตร
จันทร์ฉาย 12
13 34294 รินรดา
เกรียงไกรวณิช 13
14 34302 สิรินดา
สุภิสิงห์ 14
15 34303 สุจิตรา
คุ้มจั่น 15
16 34356 จิณัฐตา
โต๊ะกา 16
17 34368 นงนภัส
คงรื่น 17
18 34373 ปาวิตา
ปานแสง 18
19 34377 พิมพ์ลภัส
ศุภชัยวัฒนา 19
20 34381 รัญชนก
สวัสดิ์อ่ำ 20
21 34388 ศิริพร
คงสุข 21
22 34391 สิตานัน
สุดแก้ว 22
23 34397 กัญญพัชร
ทองคำ 23
24 34426 ภัทรพร
สวนมะลิ 24
25 34428 ภัทราณัฎฐ
แสงเทศ 25
26 34441 จันจิราภรณ์
ชิดรัมย์ 26
27 34447 ณัฐชยา
บุตรสัปฤกษ์ 27
28 34448 ณัฐปภัสร์
กองแก้ว 28
29 34449 ธนพร
เรียบร้อย 29
30 34455 น้ำฟ้า
มณีชม 30
31 34568 ศิริวรรณ
จันทรสีดา 31
32 34700 สรณ์สิริ
บัวสมบูรณ์ 32
33 34710 ชวิตา
ธัญญไพโรจน์ 33
34 34722 ธมลวรรณ
ธีรสานต์ 34
35 34743 ชามมี่
อิสเหาะ 35
36 34759 พิชญธิดา
อรรถานิธี 36
37 36657 ณัฐชนก
พุทธศัย 37
38 36658 ทิชาภัคร์
ผลสนอง 38
39 36659 พีระญาณ์
ทองปลิว 39
40 36660 สุภาวิตา
สาระวุธ 40