..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 12
จำนวน 41 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 41 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33585 ชญานันท์ โสดามุข 1
2 33602 พนัชกร ป้อมแก้ว 2
3 33616 สุพิชชา ชุติมาทิพากร 3
4 33663 อริสา นุมาศ 4
5 33674 ณัฏฐวี ปรีชา 5
6 33681 เปรมสินี กนกสิงห์ 6
7 33683 พิมพ์มาดา ดาบมณี 7
8 33708 กัญญาวีร์ แสงทับทิม 8
9 33724 นันท์นภัส บรรจงศิริ 9
10 33741 ภารดี ประเสริฐสุข 10
11 33743 รัตนาภรณ์ มีทรัพย์ 11
12 33746 วิชญาพร ไวยวุฒิ 12
13 33753 กนกพร วิสุทธิธรรม 13
14 33754 กวินธิดา ศรีตระกูล 14
15 33767 ธนิดา ดีพยุง 15
16 33785 วิรัลยุพา สรรเสิญ 16
17 33830 ภูริชญา แสงเวช 17
18 33838 สุประวีณ์ จำเนียร 18
19 33844 กชกร ช่วงอรุณ 19
20 33848 ชาลิสา พิพัฒน์ธนสกุล 20
21 33892 กุลธิดา สร้อยธรรมา 21
22 33902 น้ำเพชร บำรุงพฤกษ์ 22
23 33909 นาถลดา ชาตะนาวิน 23
24 33914 ภัทรธิดา ศรีธาวิรัตน์ 24
25 33926 ศิรภัสสร หนูชูชัย 25
26 33927 สัณห์สินี สุขสโมสร 26
27 33944 ฐิติรัตน์ บัวสุวรรณ์ 27
28 33951 ธัญชนก อินฤทธิ์ 28
29 33965 วริศรา รักซื่อ 29
30 33969 สุพัชชา ศิริกุล 29
31 33976 อภิชญา แย้มปราศัย 30
32 34034 นันทัชพร ตรีลาภี 31
33 34046 ปิยดา สุขจิตร 32
34 34062 คิรประภา กิ่งกาญจน์วัฒนา 33
35 34078 ชนาภา ไกรภิรมย์ 34
36 34102 จณิสตา รัมมะภาพ 35
37 34120 เมธาพร แจ่มมณี 36
38 36057 กวินธิดา พรมมา 37
39 36058 จันทกานต์ ทองโสม 38
40 36059 พรชนก ไวยจารีย์ 39
41 36060 พัชรธิดา ท้าวประสิทธิ์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1