..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 12
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34206 ปสุตา ขจรกสิรัตน์ 1
2 34234 ดณสมล วิไลกุล 2
3 34253 วาด จียะพันธ์ 3
4 34277 ณิชาภัทร คำภูษา 4
5 34309 กมลลักษณ์ หวังดี 5
6 34332 พริสา ถิรกาญจน์ธนกิจ 6
7 34357 จิรัชญา ถวัลย์กิจดำรงค์ 7
8 34364 ธมลวรรณ ควรแย้ม 8
9 34386 ศศิธร ศิลาอ่อน 9
10 34387 ศศิวิมล ผาสุข 10
11 34393 อชิรญาณ์ ฟุ้งเฟื่อง 11
12 34411 ธัญชนก บุญเสน 12
13 34445 ณัฏฐณิชา วิชัยปุก 13
14 34450 ธนัตดา มั่นคง 14
15 34451 ธัญจิรา จันทร์เกษม 15
16 34457 ปวรวรรณ ชื่นชูแพง 16
17 34499 ทิพวรรณ ภู่ระหงษ์ 17
18 34537 ชญาภรณ์ ถวัลย์กิจดำรงค์ 18
19 34552 นศธร ตรีอุทัย 19
20 34556 ปีใหม่ สมเนตร 20
21 34560 พัชรินทร์ ลิขิตศิลป์กุล 21
22 34586 ทนัชชา ศรีไปล่ 22
23 34587 ทอเเสงรัศมี สอนศรี 23
24 34609 วรัญญา เกิดสกุล 24
25 34627 ณัฐชาภัทร ตรีพจนีย์ 25
26 34638 ธัญญ์นลิน สายแก้ว 26
27 34657 ศิริปรียา ศรีรักษา 27
28 34658 สริยา ขำผิวพรรณ 28
29 34667 กันยรัตน์ มาตรโสภา 29
30 34670 ชนกชนม์ เกตุนาค 30
31 34671 ชนาภา สร้างนา 31
32 34697 วิชญาภรณ์ อินธิแสน 32
33 34711 เชิญณิชา ฉ่ำชื่น 33
34 34720 ณัฐนันท์ เครือมา 34
35 34731 ภัคจิรา ดวงหิรัญ 35
36 34753 นันท์ลินี พูลสวัสดิ์ 36
37 36705 กัณฐิกา ภาคนิกร 38
38 36706 ชลธิชา จาตุวรรณ 39
39 36707 นารีรัตน์ สาลี 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1