..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 5
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 32950 กฤติยา จารี 1
2 33042 นวรัตน์ บุญเลิศ 2
3 33052 ภัทรวรินทร์ จันทร์คล้อย 3
4 33075 ณัฐณิชา เข็มทอง 4
5 33084 นูรีน ธารีสืบ 5
6 33094 ระภีภรณ์ ไกลกลิ่น 6
7 33109 ชัญญนุช ดำรงวุฒิ 7
8 33132 รวินันท์ ขันธกรรม 8
9 33157 ธนิศรา สาระเหวก 9
10 33163 นฤพร ใจโปร่ง 10
11 33193 จุฑามาศ ลำใยหวาน 11
12 33194 จุฑาลักษณ์ แตงอ่อน 12
13 33211 เพ็ญพิชชา สุขประเสริฐ 13
14 33222 สุพรรณวษา สระบัวทอง 14
15 33227 กิจติญา สีนิล 15
16 33232 ณัฎฐ์นรีย์ แก้วประไพ 16
17 33244 ปิยาพร ยกเลี่ยน 17
18 33274 ชนกชนม์ บุญญิกา 18
19 33277 ณัฐรดา ปานดำ 19
20 33294 นันท์นภัส มั่นคง 20
21 33391 จิราภา ศิริสังข์ 21
22 33397 ณิชา หวานฉ่ำ 22
23 33413 พัชรีพร บุญสม 23
24 33425 อริสรา หาไมตรี 24
25 33462 ณฌานันท์ วิจิตรสาร 25
26 34154 เมนิสา แซ่ลิ้ม 26
27 35386 กนกวรรณ อินละมุ 27
28 35387 กมลลักษณ์ รวมศักดิ์ 28
29 35388 กัลยลักษณ์ ภีสระ 29
30 35389 เจนลักษณ์ โคกศรี 30
31 35390 ชนากานต์ บัวรุ่งสวัสดิ์ 31
32 35391 ชลธิชา เอมโอช 32
33 35392 ตวงกมลวรรณ อยู่มาก 33
34 35393 ธนภรณ์ ประยงค์กลิ่น 34
35 35394 ธีรภัทร นามเสาร์ 35
36 35396 ปิ่นประภา ขวาเมืองพาน 37
37 35397 พิมพ์ปภัสสร เปลื้องทุกข์ 38
38 35398 ลลิตา มีเพชรดี 39
39 35399 อนุธิดา ศรีอรัญ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1