..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 9
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33545 จิดาภา สุทธิธรรม 1
2 33553 ธัญญ์นรี ธนัสนิธิศักดิ์ 2
3 33561 วาริศา โพธิ์เงิน 3
4 33579 กุลศิริ พลีขันธ์ 4
5 33584 จิดาภา เอิบกมล 5
6 33598 นันทิชา ใจกล้า 6
7 33599 บุณยวีร์ ธรรมสุทธิ์ 7
8 33610 รัชดาภรณ์ ตาบโกไสย 8
9 33632 ณัฐวิภา เสียงหวาน 9
10 33646 พรทิพย์ คงประโยชน์ 10
11 33649 ภัทรวรรณ รัตนไชย 11
12 33732 พัชราภรณ์ เอี่ยมวิสูตร์ 12
13 33733 พัทธ์ธีรา ศรีนิล 13
14 33752 กชกรณ์ เกิดหิรัญ 14
15 33755 กัลยารัตน์ สุดวิไลย์ 15
16 33765 ฐิติรัตน์ ประสงค์เศษ 16
17 33890 กรรณาภรณ์ โตแจ้ง 17
18 33904 เบญญาภา บัวบุตร 18
19 33920 รินรดา สังขพันธุ์ 19
20 33925 เวอโรนิก้า เอ็นเซ็คเว 20
21 33960 ปุณณภา เพ็ญนภาภรณ์ 21
22 33997 ดรัลพร พันธุ์พานิช 22
23 34033 นรีกานต์ นาชะวี 23
24 34043 ปาณิสรา ยมประดิษฐ 24
25 34071 กมลวรรณ อินทร์สว่าง 25
26 34074 เขมจิรา บำเรอจิต 26
27 34088 นันท์นภัส อ่วมประเสริฐ 28
28 34090 ปฐิตารีย์ กังเซ่ง 29
29 34097 สาธิกา บุญมา 30
30 34100 หยาดทิพย์ ไวยนิยี 31
31 34101 กมลชนก อินทร์สว่าง 32
32 34106 ชาลิสา หอมส่งกลิ่น 33
33 34109 ณฐมน สีระวัตร 34
34 34113 นิชาดา จัดแจง 35
35 34125 สิริมาส ขันคำ 36
36 34127 อชิรญา เจ็ดสี 37
37 34129 อัจจิมา อะช่วยรัมย์ 38
38 36040 รมัณยา แสงศิริ 39
39 36041 วริศรา จูมงคล 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1