..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 3
จำนวน 36 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 36 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 32960 นภสร สวัสดิ์นาที 1
2 32978 วิไลวรรณ อินทรราช 2
3 32989 ชฎารัตน์ เสมสายัณห์ 3
4 33003 นวพร เฉลิมมุข 4
5 33028 จิรามุรี แก้วนรา 5
6 33053 ภาสวีร์ ไลออน 6
7 33056 ศดานันท์ รุ่งพิทยาธร 7
8 33059 สุพิชชา คุ้มภัย 8
9 33061 หทัยชนก เนตรดวงตา 9
10 33065 อรวรรณ ปิ่นโต 10
11 33097 ศิรภัสสร สิริปริญญา 11
12 33099 สุพิชญา พ่อค้าข้าว 12
13 33130 มนต์ทราทิพ นักดนตรี 13
14 33133 รักษณาลี ธารีรักษ์ 14
15 33140 สุกฤตา เกียรติศิริกมล 15
16 33150 จิรัชดา มาทอง 16
17 33153 ณิชาภัทร ขันธ์เครือ 17
18 33162 นริสรา บุญมา 18
19 33180 สิรินยา สนธิเณร 19
20 33186 กนกพร เอิบกมล 20
21 33189 กัลยารัตน์ อัมพรรัตน์ 21
22 33195 ชวัลรัตน์ หวังเจริญ 22
23 33201 ธนัชญา ศรีรัตน์ 23
24 33225 ออราญา เพิ่มทรัพย์ 24
25 33256 เมธาวี อมตเวทิน 25
26 33267 กรนันท์ ดาวเดช 26
27 33275 ณัฐชยา ห่างทุกข์หมด 27
28 33309 กาญจณา ประทาน 28
29 33392 ชนันพร สุขชัย 29
30 33394 ชุติมดี ภานุภาพ 30
31 33423 อชิตา แก่นสูงเนิน 31
32 33447 ศศิพิมพ์ อิสระ 32
33 33457 กฤตพร แย้มศิริ 33
34 33470 ประภาภรณ์ เหมือนกรุง 34
35 35372 กรรณจภรณ์ โภคทรัพย์ 36
36 35373 จริยา สาริโก 37

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1