..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 / 3
จำนวน 38 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 38 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33550 ณัฏฐณิชา มีสมศักดิ์ 1
2 33571 สิริวิมล พิณเสนาะ 2
3 33573 สู่ขวัญ สุนทรประสาทพร 3
4 33581 เขมิกา มาลัย 4
5 33582 จรรยมณฑน์ เสมอหัตถ์ 5
6 33589 ญาณิศา งามนิมิตร 6
7 33590 ฐิติยาพัทธ์ แสงจันทร์ 7
8 33600 ปวีณ์นุช มาลี 8
9 33606 พิมพ์ณภา ยาณะ 9
10 33612 ศศิวิมล อรุณรุ่ง 10
11 33614 ศิรีณัฐ ทรงสุภาพ 11
12 33618 อภิษฎา พัฒนวิโรจน์ 12
13 33621 กชพรรณ จัยทัพ 13
14 33622 กมลชนก จริตซื่อ 14
15 33625 ครองขวัญ ปิลกศีริ 15
16 33626 ชญานิษฐ์ ฤทธิ์อุดม 16
17 33634 ธมลวรรณ พงษ์พันธ์ 18
18 33638 ธัญญรัตน์ คำเต็ม 19
19 33640 นันท์นลิน ผาสุขโอษฐ์ 20
20 33643 ปัณณธร แย้มบุบผา 21
21 33647 พิชญาภา วงศ์สถิตย์ 22
22 33648 พิชามญชุ์ สังข์ทอง 23
23 33653 วรัชยา วงษ์ต่าย 24
24 33654 วริศรา ประสาทแก้ว 25
25 33655 สิริพร สุขีโสต 26
26 33659 สุพิชฌาย์ พุ่มศรีภักดิ์ 27
27 33660 อชิรญา แก้วทอง 28
28 33661 อนุสรา บุญมารักษ์ 29
29 33665 อารียา ภู่สกุล 30
30 33742 รณัฐนัน จุติสุขสันติ์ 31
31 33758 ฉัตรลดา จรัสเพ็ชร์ 32
32 33825 พิมพ์มาดา ม่วงยา 33
33 34025 อารีนา พงษ์เพศ 34
34 34085 ธนัชชา อธิพรชัย 35
35 34093 พีรดา ตามสมัคร 36
36 34110 ณภัทร การเจริญ 37
37 34111 ณัฐนันท์ สุภาษิต 38
38 34128 อนัญญา นนทนาท 39

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1