..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 10
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35191 กรกนก โกศลวุฒิ 1
2 35192 กฤตติยากร คุ้มกัน 2
3 35193 กอหญ้า สุพินิจ 3
4 35194 กัญญารัตน์ รุนจำรัส 4
5 35195 กัญญาวีร์ สมบัติทวี 5
6 35196 กัลยากร แต้เจริญไชย 6
7 35197 ณัฐธิดา กิจที่พึ่ง 7
8 35198 ณัฐนิชา มงคลยุทธ 8
9 35199 ตรีทิพยนิภา มาลานนท์ 9
10 35200 ทิฆัมพร ขาวอุบล 10
11 35201 ธนัญชนก สุขเนตตรี 11
12 35202 ธมนพรรณ ยินดีไทย 12
13 35203 นพรัตน์ หมั่นมาก 13
14 35205 นุชนาถ แจ้งธรรม 15
15 35206 ปวรรัตน์ ใจเย็น 16
16 35207 ปัณณพร ไกรสร 17
17 35208 ปัทฐมาศ ดวงประทุม 18
18 35209 พรเพชร น้อยเอาะ 19
19 35210 พัทธ์ธีรา โนนสัง 20
20 35211 ภิญญดา เหลี่ยมแฉ่ง 21
21 35212 มาลินี สีนวล 22
22 35213 ยลดา อุ่นมูลพันธุ์ 23
23 35214 รัตติกาล โพธิ์เย็น 24
24 35215 รุจิราภา สังข์ทอง 25
25 35216 ลดาวัลย์ สุขจรรยา 26
26 35217 วรรณพร สภาพพร 27
27 35218 วรัชยา จิตรีธรรม 28
28 35219 วริศรา กันศิริ 29
29 35220 ศศิกานต์ ธาระพุฒ 30
30 35221 ศศิธร พึ่งชอุ่ม 31
31 35222 ศิญารัตน์ นิธิสิทธาสิทธิ์ 32
32 35223 สิริกานต์ อินทร์บุญญา 33
33 35224 สุรษา ปะจะนัง 34
34 35225 เอมิกา อุ่นแก้ว 35
35 35226 ไอศิรา อนุพันธ์ 36
36 35365 กรรณิการ์ สุระวัง 37
37 35366 จิรนันท์ นิลกล่ำ 38
38 35367 นาราภัทร โมฆรัคน์ 39
39 35368 พิชชาภา วงค์ตันฮวด 40
40 35369 พิมพ์วรากร เพ็งคาสุคันโธ 41

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1