..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 10
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35766 กมลชนก ช้างป่าต้น 1
2 35767 กฤตัชญา ใจทน 2
3 35768 ไข่มุก ชูเรือง 3
4 35769 จิดาภา อังคฉัตรชัย 4
5 35770 จิรประภา ธนะวิทย์ 5
6 35771 จิราภัค นิ่มทอง 6
7 35772 จิรายุรี แก้วนรา 7
8 35773 ชนกนาฎ เนื่องอ้น 8
9 35774 ณปภัช สิริสหวุฒิ 9
10 35775 ณัฏฐิดา วัฒนะกิจ 10
11 35776 ณัฐกานต์ ทิพย์ประเสริฐ 11
12 35777 ณัฐนิชา งามสงวนปรีชา 12
13 35778 ณัฐปภัสร์ แสนสุข 13
14 35779 ธัญชนก ทองจุน 14
15 35781 นภาพร แตงศรี 16
16 35782 นาดา ขันทอง 17
17 35783 นาราภัทร สีนากสุก 18
18 35784 ปภัสสร โจนรัมย์ 19
19 35785 ปภาวี ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ 20
20 35786 ปิยมน อินละมุ 21
21 35787 พลอยพรรณ จริตญาติ 22
22 35788 พัชรพร กองคูณ 23
23 35789 พัชริดา สำลี 24
24 35790 พิชามญชุ์ จำปาพงษ์ 25
25 35791 พิมทิพย์ แก่นแก้ว 26
26 35792 พิมพ์ชนก แก้วตรง 27
27 35793 พิมยุภา เสียมจันทร์ 28
28 35794 ภัทรศยา ไกยสวน 29
29 35795 ภิญญ์พลอย ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ 30
30 35796 เมธาวี สว่างอารมณ์ 31
31 35797 รัตนาภรณ์ มัครา 32
32 35798 วันใส คงสมพงษ์ 33
33 35799 ศรัญญาพร จากน่าน 34
34 35800 สุพิชญา มุ่งเงิน 35
35 35801 อชิรญา สู่ทรัพย์ 36
36 35802 อนัญญา โง้วเกล็ด 37
37 35803 อนัญญา หนูหล้า 38
38 35804 อนุรดี สายบุตร์ 39
39 35805 อัญชลี ทองคง 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1