..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 13
จำนวน 29 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 29 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35307 กนกลักษณ์ สุขมังสา 1
2 35308 กัญญาวีร์ โพธิ์มะณี 2
3 35309 จิรอร โสรัตน์ 3
4 35310 ชัญญา ผนวกสุข 4
5 35311 ณภัทร วรรณสิงห์ 5
6 35312 ณริศรา ฤกษ์ทายี 6
7 35313 ณัชญ์สรัล ห้อธิวงศ์ 7
8 35314 ณัชศนัญ เยนสินธุ์ 8
9 35315 ดุสิตรา บุญมาวงศ์ 9
10 35316 ธนภร ดีอารมย์ 10
11 35317 ธนัชญา ลีลานุรักษ์ 11
12 35318 ธนิดา มีรีวี 12
13 35319 ธิชา เว้งค์ 13
14 35320 นฤภรนุสรณ์ ทองศรี 14
15 35321 ปณิชา เทอดไทย 15
16 35322 ปณิชา พุดซา 16
17 35323 ปานรดา เชาว์ธรรม 17
18 35324 พชรพร ตะเพียนทอง 18
19 35325 พัทรศยา กิจสำเร็จ 19
20 35326 พิชามญชุ์ บุญยืน 20
21 35327 พิชามญชุ์ สัมพันธ์เวชกุล 21
22 35328 พิมพ์พิศา เสาวนิตย์ 22
23 35329 พิรดาภร ใบยูซบ 23
24 35330 วิธรา คงเจริญถิ่น 24
25 35331 ศศิณัฏฐ์ บัวศรี 25
26 35332 สุชาวดี นาคเสนอินทร์ 26
27 35333 สุวีณ์กร โถแก้วเขียว 27
28 35334 อัย เขนยงาม 28
29 35335 อินทรา แซ่อึ้ง 29

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1