..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 / 13
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35885 จอมณพัส เดชาโชคฐิติวัฒน์ 1
2 35886 กมลวรรณ สุขสมบูรณ์ 2
3 35887 กรรญญาณัฐ เจริญรัตน์ 3
4 35888 กัญญาณัฐ ตรีสมพงษ์ 4
5 35889 คณิตา กุลเทพบัณฑิตย์ 5
6 35890 จิรวฎี กระแสสัตย์ 6
7 35891 ฉันทพิชญา เเช่มเสถียร 7
8 35892 ณัชชา เทียนฉันท์ 8
9 35893 ณัฏฐณิชา ยินดี 9
10 35894 ณัฐกานต์ สุขเกษม 10
11 35895 นพมาศ ภาคฐิน 11
12 35896 นีรัมพร ภู่ขาว 12
13 35897 บัญฑิตา ผ่องโต 13
14 35898 บุษยา พาโฮ 14
15 35899 ปรียาภัทร สาลี 15
16 35900 ปัณฑิตา ผาสุขพันธ์ 16
17 35901 เปรมิกา ชิงโชคดี 17
18 35902 พรรษมน คามีศักดิ์ 18
19 35903 พลอยนภัสท์ บุญมี 19
20 35904 พัชรวรรณ โชคพงษ์พันธุ์ 20
21 35905 พัชรา เพ่งทรัพย์ 21
22 35906 พัชราภา ศรีไพศาล 22
23 35907 พัทธนัน แสงทอง 23
24 35908 ภัทรจิรา แพทย์สิทธิ์ 24
25 35909 มนัญชยา จันทะคำเเพง 25
26 35910 มีนา พรหมภัตติ์ 26
27 35911 มุทิตา มวยทองดี 27
28 35912 รัมภาภัสร์ บุษปฤกษ์ 28
29 35913 ลภัสรดา นาทันริ 29
30 35914 ลลนา นีละ 30
31 35915 วรรณกานต์มณี คงประโยชน์ 31
32 35916 วรรณวนัช จันทร์พานิช 32
33 35917 วรัทยา หลอดอาษา 33
34 35918 วลัญธรณ์ จรัญญา 34
35 35919 วิภาวี โพธิ์เงิน 35
36 35920 สาวิตรี เเสงเทียน 36
37 35921 อริสรา ภูมิแสนโคตร 37
38 35922 อัจฉราภรณ์ ทัศวดี 38
39 35923 อัญญาดา สมสนิท 39
40 36069 โชติกา ภักดีโชติ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1