..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 4
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33543 ขวัญลักษณ์ แสนทนันชัย 1
2 33570 ศุภสุตา แก้วมณี 2
3 33574 อนัญญา ตะเคียนทอง 3
4 33575 อัณณ์ญาดา ปินใจ 4
5 33577 กัญญาภัค เกิดวุฒิ 5
6 33578 กัญญาวีร์ โพธิ์ทอง 6
7 33586 ชนาภา อุบลม่วง 7
8 33603 พรกมล เกตุแก้ว 8
9 33604 พลอยชยา อุดมศิลป 9
10 33607 พิมพ์นลิน เกตุโกมล 10
11 33617 สุภัชชา พรหมศร 11
12 33627 ชนาภา เปี่ยมมงคลชัย 12
13 33629 ชุติกาญจน์ บุญรื่น 13
14 33630 ญดาพร คล้ายบรรจง 14
15 33635 ธฤตวัน สว่างอารมณ์ 15
16 33650 มนัญชยา ธารีจิตร 16
17 33656 สิริรักษ์ แย้มนาม 17
18 33662 อภิชญา เคร่งครัด 18
19 33669 ชนม์นิภา มณีแดง 19
20 33670 ญาณิดา ประสพสม 20
21 33676 ทาริกา แตงน้อย 21
22 33677 ธัญพร บุญรัตน์ 22
23 33678 ปริดา ยิ้มละม้าย 23
24 33685 มันทนา สมเครือ 24
25 33707 กัญญาณัฐ ศิริเชิดฉันท์ 25
26 33716 ณพิชญา เดชบุญ 26
27 33731 เปมิกา เชื้อท้าว 27
28 33747 ศุภิสรา แก้วนพภา 29
29 33748 สิริจรรยา รุจิธรรม 30
30 33759 ชญานิน ศรีอินทร์ 31
31 33762 เชิญขวัญ พิณเสนาะ 32
32 33776 เปรมิกา ทรัพย์ประเสริฐ 33
33 33784 วิภาวี กิจนพศรี 34
34 33814 ดลภัค ม้ามงคล 35
35 33816 น้ำฝน ปลอดโปร่ง 36
36 33819 พบผกา สาพิณ 37
37 33840 สุพัตตา ทองไหล 38
38 33897 ณัฐฐณิชา คงเพียร 39
39 33967 สวิชญา ปัญญายิ่ง 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1