..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 10
จำนวน 38 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 38 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 33639 นภสร ฉิมสง่า 1
2 33644 ปาริตา ยอดเสรณีย์ 2
3 33680 ปุญญิศา ลีกัน 3
4 33788 ศิธาร นีละ 4
5 33800 กัญญาณัฐ บัวระยับ 5
6 33803 กิริฎา เขนยทอง 6
7 33812 ณัฐณิชา น้อยสุวรรณ 7
8 33817 บัณฑิตา เขียววงศ์ใหญ่ 8
9 33827 ภรภัทร พันธ์พฤกษ์ 9
10 33835 วรรณมีสุข กังวาลย์ 10
11 33857 ณัฐกฤตา ทอดทิ้ง 11
12 33858 ณัฐรัมภา ใบมณฑา 12
13 33859 ธัญลักษณ์ จำปา 13
14 33870 ปรัชญา ปล่ำภากรณ์ 14
15 33878 มนัสชนก ใจเย็น 15
16 33889 อังควณัฎญ์ รอดสุวรรณ์ 16
17 33913 ภัทรจาริน เพ็ชร์น้อย 17
18 33938 กานต์พิชชา น้อยคำ 18
19 33946 ณัฐฑริกา มีมณี 19
20 33955 น้ำหวาน จงรักษ์ 20
21 33970 สุภัสสรา วงษ์สุบรรณ์ 23
22 33981 กชกร แสงไพโรจน์ 24
23 33988 ชนิสรา ภาคสุข 25
24 33989 ชลธิชา จักรเพ็ชร 26
25 34000 บุญฑรีย์ สังข์แสง 27
26 34021 อภิณห์พร คงแสงภักดิ์ 28
27 34051 ภัทรวดี นิลพฤกษ์ 29
28 34095 วริษฐา เรืองถิ่น 30
29 36042 กวินธิดา น้อยโสภณ 31
30 36043 ชนิศา ขานเกตุ 32
31 36044 ชลนิภา ตาตะกรุด 33
32 36045 ชลิตา มินานันท์ 34
33 36046 บุญฑริก สังข์แสง 35
34 36047 พิชญา ไชยหาญ 36
35 36048 แพนเค้ก กิจพงษ์ศรี 37
36 36049 ศุภิสร สงเจริญ 38
37 36050 อภิชญา เกตุพัฒนากุล 39
38 36072 วรัญญา เพิ่มทรัพย์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1