..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 9
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36365 กชพร พลเสน 1
2 36367 จารุวรรณ์ ขันธศักดิ์ 3
3 36368 ชญานนท์ เเซ่เดียว 4
4 36369 ชญานิศ ฉิมภู่ 5
5 36370 ชนินาถ รื่นภาค 6
6 36371 ฐรินดา ทองดีเล็ก 7
7 36372 ณัฎฐนิชา ส้มฉุน 8
8 36373 ณัฐกมล รัตนเนนย์ 9
9 36374 ณัฐชานันท์ อินจันทร์ 10
10 36375 ณัฐณิชา ฤกษ์จำเนียร 11
11 36376 ดวงอมร หอเยี่ยม 12
12 36377 ธนภรณ์ พุ่มพวงดี 13
13 36378 ธนิดา ชัยชะนะ 14
14 36379 ธวิมวิภา อยู่กลิ่น 15
15 36380 ธันวา ชมชื่น 16
16 36381 นภัสราวดี คงเจริญ 17
17 36382 ปภาวรินทร์ สุทน 18
18 36383 ปรีชญา บุญเลิศ 19
19 36384 พรปวีณ์ เริงศาสน์ 20
20 36385 พริมรตา สังเงิน 21
21 36386 พลอยงาม จันตรี 22
22 36387 โยธิษา มาดี 23
23 36388 ลักษณารีย์ เข็มทอง 24
24 36389 วรัทยา สุวรรณศร 25
25 36390 วราภรณ์ สุขแสง 26
26 36391 วิชุดา เย็นภูเขา 27
27 36392 ศิริภัสสร นามอรรถ 28
28 36393 สโรชา ปัญญาดง 29
29 36394 สุชาดา สมหวัง 30
30 36395 สุชานันท์ ใจชื่น 31
31 36396 สุพพัตรา พุฒซ้อน 32
32 36397 สุพัชชา ประหา 33
33 36398 สุภัทชญา เดชมนตรี 34
34 36399 อกนิษฐ์ บูรณะแก้วทับทิม 35
35 36400 อริสรา ผ่องแผ้ว 36
36 36401 อังจิรา แก้วเฉลิมทอง 37
37 36402 อัญชิษฐา มีประสาน 38
38 36403 อาทิมา พินขจร 39
39 36404 ไอศวรรยา มีทรัพย์ 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1