..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 11
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 37083 กัญญาพัชร สุนทรสุข 1
2 37084 กันยากร โพธิ์สวัสดิ์ 2
3 37085 คีตภัทร เนื้อเย็น 3
4 37086 จิณห์นิภา ใจดี 4
5 37087 ชญานิศ บัวพิมพ์ 5
6 37088 ชญานุตม์ เดชศร 6
7 37089 ชญาภา ไกรชิด 7
8 37090 ชัชรีญา แซ่เอ็ง 8
9 37091 ชิชา อาจวิไล 9
10 37092 ฐานิดา แก้วเจริญผล 10
11 37093 ณัฐกฤตา ปาวีชัย 11
12 37094 ณัฐภัสสร สุขเนียม 12
13 37095 ธนภร จันตะศรี 13
14 37096 ธนรัตน์ โอสถ 14
15 37097 ธนัชญา โฉมจันทร์ 15
16 37098 ธนัญญา ศิลมั่น 16
17 37099 ธัชภร ชลคีรี 17
18 37100 ธัญชนก ทองมา 18
19 37101 นัทชา วินัยกิจ 19
20 37102 นิชามณ สงวนงาม 20
21 37103 นิรชา รักษาชน 21
22 37104 บุณยานุช ขันทอง 22
23 37105 ปภัสวรรณ ภาคบุญ 23
24 37106 ปิยวรรณ กสิพันธ์ 24
25 37107 ปุญญิศา เปล่งรัศมี 25
26 37108 พรนภัส โพธิ์หอม 26
27 37109 พรสิวลี ทองทวิง 27
28 37110 พิชญาภัค พงษ์สุภาพ 28
29 37111 พิชามญธุ์ อินสำราญ 29
30 37112 พิมพ์ชนก คงสุวรรณ์ 30
31 37113 รดา คำเฉลียว 31
32 37114 รัชนก หิมพานต์ 32
33 37115 ลภัสชวัล มานะกุล 33
34 37116 ลลิลทิพย์ แก้วสีดำ 34
35 37117 วรกานต์ สังข์เมือง 35
36 37118 วราพร อาสมานพันธ์ 36
37 37119 วิรุฬห์กานต์ เชื้อรุ่ง 37
38 37120 ศุภิสรา โพธิ์ชีพันธ์ 38
39 37121 อภิรมล รอดเจริญ 39
40 37122 อริษา อินทรธานี 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1