..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 11
จำนวน 39 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 39 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 36445 กวิตา แสงซื่อ 1
2 36446 กัญญณัช ทิมพิทักษ์ 2
3 36447 กุสุมาภรณ์ บุญรอด 3
4 36448 จันศิมา เอี่ยมสะอาด 4
5 36449 จินตนารัตน์ อ้วนเจริญ 5
6 36451 ชุติมา แก้วเบี่ยง 7
7 36452 ณภรณ์ บวรสิทธิกุล 8
8 36453 ณัฐณิชา ทองแกมใบ 9
9 36454 ณัฐธิชา ควรพินิจ 10
10 36455 ณัฐนรี การสมชน 11
11 36456 ณัฐมน ขันธวิธิ 12
12 36457 ทิพยวรรณ เรือนหลวง 13
13 36458 ธัญญพร สุขญาณกิจ 14
14 36459 ธัญญวรินทร์ วงศ์ใหญ่ 15
15 36460 ธันยพัฒน์ โชคปิตินันท์ 16
16 36461 นัดดา ไทยลี 17
17 36462 นิชาภา ฤทธิ์ชีลอง 18
18 36463 เบญญาภา แสงสุริยา 19
19 36464 ปรียดา แจ่มแจ้ง 20
20 36465 ปวรรัตน์ สุวรรณประเสริฐ 21
21 36466 ปาริชาติ นันหทัย 22
22 36467 พชรพร ยานะพันธ์ 23
23 36468 พลิศาน์ ผาสุข 24
24 36469 พิชญานิน สุทธาลักษณ์ 25
25 36470 พิมรพัฒน์ ไวยบุญญา 26
26 36471 ภัททิยา จันทร์ลา 27
27 36472 ภูริชา ลักษณะ 28
28 36473 มีนลดา ซื่อค้า 29
29 36474 ลลนา ชมสุวรรณ 30
30 36475 วัชราภรณ์ จันทร์สามารถ 31
31 36476 ศิริพร บุญมา 32
32 36477 สมิตรา ขันธมาส 33
33 36478 สุทธาภา พรรณ์วงษ์ 34
34 36479 อภัสรา สุขขี 35
35 36480 อภิศรา สาระขวัญ 36
36 36481 อัญชลี พลีเขต 37
37 36482 ไอรดา ท้วมกร 38
38 36483 ไอริณ ซื่อสัตย์ 39
39 36484 ฮาน่า อ่อนหวาน 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1