..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 9
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34218 อุษณิษา ไหลรุ่งเรือง 1
2 34222 จิณณพัต หมู่ดวง 2
3 34237 นภัสดล สุ่มติ๊บ 3
4 34260 อภิษฎา กงเพชร 4
5 34295 ลิลลี่ อลิสสา มิชลีย์ 5
6 34315 ณชาวดี ชีวางกูล 6
7 34336 ภคนันท์ ตรีศิลป์ 7
8 34337 ภัทรภร เคลือบทอง 8
9 34351 กัญญาณัฐ บุญนา 9
10 34374 พรชนก ฉิมพาลี 10
11 34389 ศุภชลาศัย ระเวกโสม 11
12 34394 กมลชนก ชูอินทร์ 12
13 34396 กวินทรา ศรีประยูร 13
14 34398 กัลยรัตน์ รักญาติ 14
15 34399 กัลยาณี หงษ์ทอง 15
16 34401 ชนิตาภา ตรีลาภี 16
17 34404 ณัฐชา วณิชชาสกุล 17
18 34409 ธนขวัญ อารีย์ 18
19 34413 น้ำอิงค์ เต่าจีน 19
20 34415 สุวพิจญ์ ทองดี 20
21 34434 สุทาทิพย์ เฟื่องตะเคียน 21
22 34436 อรพิมล โสภิษฐพงษ์ 22
23 34442 จุฑามาศ พูลผล 23
24 34444 ณัฏฐณิชา ฉุยฉาย 24
25 34462 พลอยชมพู ผู้อยู่สุข 25
26 34481 อริสรา เจียรจอหอ 26
27 34522 สุวีรยา ขันธวิถี 27
28 34525 อรวรรณ มัตราช 28
29 34585 ดลนิภา ธารีนาถ 29
30 34594 ธัญวรัตน์ ผาสุขผล 30
31 34628 ณัฐญาวา รัมมะสมัย 31
32 34644 พริมทิภา ปัทมเศรษฐ 32
33 34690 ภัทรศยา เดชเลย์ 33
34 34691 ภัสรลดา ธรรมรงค์ 34
35 34760 ภัควลัญช์ สุวรรณเครือ 35
36 35428 วสิตา กล่ำสกุล 36
37 36683 ชนัญชิตา กิจวาศน์ 37
38 36684 พิชญาภรณ์ กระโห้ทอง 38
39 36685 สิริรัตน์ มานะวงษ์ 39
40 36686 สุณิสา ประสงค์ธรรม 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1