..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 9
จำนวน 40 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 40 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34889 นันทิชา อัศวสงคราม 1
2 34930 นันทิกานต์ นามฤทธิ์ 2
3 34934 ปวิชญา เวปุละ 3
4 34948 สิรภัทร เฉลิมไทย 4
5 34964 ณพิชญา สิงครุธ 5
6 34970 นวรัตน์ อยู่อ่อง 6
7 34993 กัลยาวีย์ เอกฉัตร 7
8 35001 ณัฐณิชา บุญปกครอง 8
9 35004 ธนัชญา ถวายนิล 9
10 35005 ธนัชญา มาศสถิตย์ 10
11 35008 นพวรรณ รุจิธรรม 11
12 35014 พรนภัส ฉุนหอม 12
13 35018 พิชญา เชิงเขา 13
14 35025 เวณิตา หอมสุวรรณ 14
15 35029 สุภัสสรา บุญเง็ก 15
16 35048 นภัสวรรณ บุญปลอด 16
17 35049 นริสรา คุ้มวงศ์ 17
18 35052 ปัทมาพร สิงห์เปรม 18
19 35063 ศิริกานดา ศรีโสภา 19
20 35092 เพชรลดา พิมพ์วงษ์ 20
21 35105 อมรรัตน์ ลียากาศ 21
22 35181 วรรณศิริ หวังประเสริฐ 22
23 35184 ศิรินทร์ธร ฮวบสกุล 23
24 35194 กัญญารัตน์ รุนจำรัส 24
25 35203 นพรัตน์ หมั่นมาก 25
26 35208 ปัทฐมาศ ดวงประทุม 26
27 35212 มาลินี สีนวล 27
28 35228 กานพู​ แก้วประไพ 28
29 35235 ญาณิศา ศรีลาวงศ์ 29
30 35237 ฐิตากร อิ่มสุวรรณ 30
31 35239 ดารารัตน์ สุขสวัสดิ์ 31
32 35283 ธัญวรัตน์ ธิราชัย 32
33 35302 วิลาสินี ใจดี 33
34 35315 ดุสิตรา บุญมาวงศ์ 34
35 35358 ศุจินธรา สวัสดี 35
36 35362 อรกัญญา ฐินถาวร 36
37 35369 พิมพ์วรากร เพ็งคาสุคันโธ 37
38 37359 ทัสดา รุจิชีพ 38
39 37360 พัตร์พิมล ปัญญากุลพิทักษ์ 39
40 37361 สมฤดี คำสด 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1