..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 / 11
จำนวน 38 คน
 
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มาทั้งหมด 38 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 34297 วรณัน อ่อนไทย 1
2 34312 ชิดชญา สารสุข 2
3 34316 ณภัทร เมฆฉาย 3
4 34318 ณัฐธยาน์ ตันติ 4
5 34319 ณัฐมนต์ แย้มเกษร 5
6 34322 ธันยพร พลีนุช 6
7 34325 เนตรนภา รักซ้อน 7
8 34327 บัณฑิตา ไวยธิรา 8
9 34328 ปณิตา ตาทอง 9
10 34329 ปภาวี หวังหมู่กลาง 10
11 34331 พชรพร นิกรประเสริฐ 11
12 34333 พิชชานันท์ วงศ์ศรีกมล 12
13 34334 พิชามญชุ์ โพธายะ 13
14 34335 พิมพ์ภัทรา พลอยเจริญกิจ 14
15 34342 วิชญาพร นัทธี 15
16 34348 อภิชญา เทศแก่น 16
17 34358 จิราพัชร สอนมัง 17
18 34402 ชลกร อ่องอร่าม 18
19 34485 กมลลักษณ์ ลาภดารา 19
20 34498 ณิชาภัส บุตทะโชติ 20
21 34513 วรินทร อินต๊ะเหล็ก 21
22 34531 กวินธิดา ศรีประยูร 22
23 34565 วรพรรภรณ์ พระนอนข้าม 23
24 34626 ณัฏฐณิชชา พวงทอง 24
25 34684 ปัณณฑัต รอดย้อย 25
26 34685 ปาริตา มาทอง 26
27 34701 สุจรรย์จิรา อนันเต่า 27
28 34748 ณัฐชยา เขียวเมือง 28
29 34749 ณัฐธิดา จันทร์หอม 29
30 34762 มาริสา ภาคเมธี 30
31 34829 ชุติมตี ตรีช่วย 31
32 36696 ชนกานต์ คงนุ่น 32
33 36697 ญาณิน กิจนาวี 33
34 36698 ณัฐณิชา บัณฑิตวิภากุล 34
35 36700 ปรานปรียา อาษา 36
36 36701 แพรพิไล โชติช่วงปรีชาชัย 37
37 36703 สิริกัลยา อ่อนศรี 39
38 36704 สุพิชญา วงษาหมูน 40

 

นักเรียนที่เช็คเวลาแล้ว 0 คน
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1